Статистиката ще наблюдава 90 домакинства от област Добрич

Избрани на случаен принцип

От началото на април 2018 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2018 година. В него ще вземат участие 90 домакинства от област Добрич, избрани на случаен принцип,  които са разделени в три подизвадки от по 30 домакинства. Извадката за цялата страната се състои от 3 060 домакинства разделени в три подизвадки от по 1 020 домакинства. В периода април - юни 2018 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

Избраните населени места от област Добрич за участие в изследването са гр. Добрич, гр. Балчик, гр. Генерал Тошево, гр. Каварна, с. Божурово, с. Нова Камена, с. Одринци,          с. Снягово и с. Телериг.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултати от предходни изследвания, могат да се намерят в рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"