Дневен ред на сесията на 10 май

Мисия Пловдив

10-05-2018, 08:31

Снимка:

plovdivutre.bg архив

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

1. 18XI-186/ 02-05-2018 - Издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Управляващ орган на оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020“ с издател община Пловдив, подписана от Кмета на община Пловдив, без протести и без разноски, със срок на предявяване до 29.03.2020 г. в размер на 837 060 , 00 лв. с цел обезпечаване получаването на авансово плащане по Договор с регистрационен № BG16RFOP001-5.001-0015-С01 от 29.01.18 г., сключен с МРРБ, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: "Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в община Пловдив“ , по процедура № Подкрепа за деинституцинализация на грижите за деца“ № BG16RFOP001-5.001 по оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020“
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив
2. 18XI-172 /25-04-2018 - Кандидатстване на община Пловдив с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 "Транснационални партньорства“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Вносител: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив
3. 18XI-178/ 02-05-2018 - Осигуряване на допълнително финансиране за обект: "Извършване на СМР за повишаване на енергийната ефективност на "Езикова гимназия Пловдив“
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив
4. 18XI-191/ 03-05-2018 - Изменение на бюджета на община Пловдив за 2018 г.
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив
5. 18XI-192/03-05-2018 - Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.03.18 г. под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив
6. 18XI-187/ 02-05-2018 - Изменение и допълнение на решение № 44, взето с протокол № 3 от 15.02.2018 г. на Общински съвет - Пловдив
Вносител: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив
7. 18XI-204 /04-05-2018 - Даване на предварително съгласие от Общински съвет Пловдив по реда на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за определяне на площадки или трасета върху земи от общинския поземлен фонд, засегнати от ПУП-ПП и ЧИПРЗ за Проект 1: "Развитие на ЖП възел Пловдив“…
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив
8. 18XI-202 /04-05-2018 - Отмяна на решение №438, взето с Протокол №17/14.10.2016г.на ОбС-Пловдив и Решение №330, взето с Протокол №12/14.07.2016 г. с които се взема решение за отправяне на искане чрез Областен управител на област с административен център гр. Пловдив до Министъра на регионалното развитие и благоустройство за внасяне на предложение до МС на РБ и безвъзмездно прехвърляне на имоти- частна държавна собственост в собственост на Община Пловдив.
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив
9. 18XI-207 /04-05-2018 - Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областен управител с административен център гр. Пловдив до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до МС на РБ за безвъзмездно прехвърляне на имоти - частна държавна собственост в собственост на Община Пловдив, а именно: пи с идентификатори 56784.383.559
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив
10. 18XI-188/ 03-05-2018 - Вземане на решение за изменение на решение № 371, взето с протокол № 22 от 07.12.2005 г. на Общински съвет Пловдив, с което се задължава Кмета на Община Пловдив да внася пред Общински съвет всяка година до края на м.май отчет за изпълнението по всички действащи към момента на отчета концесионни договори, , включително и сключените предходни такива, като срокът за внасяне на съответните отчети , спазвайки разпоредбата на чл.132 от новия Закон за концесиите, да се измени и стане ежегодно, в срок до 30 септември
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив
11. 18XI-193/03-05-2018 - Подпомагане формирането на дуални паралелки в държавни и общински професионални гимназии
Вносител: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на община Пловдив
12. 18XI-201 /04-05-2018 - Удостояване с Почетен знак на град Пловдив, Почетна значка на град Пловдив и награждаване с грамота и парична награда по случай 24-ти май
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив
13. 18XI-194/ 03-05-2018 - Опрощаване на задължения към дирекция "Местни данъци и такси“ гр. Пловдив на Звездиана Василева Василева
Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив
14. 18XI-179/02-05-2018 - Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление за срок от пет години на Драматичен театър "Н.О.Масалитинов“ Пловдив, със седалище и адрес на управление ул. "Княз Александър I“ № 38 на следния недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул. "Нева“ № 22, етаж 6 , представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56784.530.2230.1.28 в сграда с идентификатор 56784.530.2230 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ 72,80 кв.м.
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив
15. 18XI-180/ 02-05-2018 - Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н "Северен“, ул.“Амбарица“ № 11, представляващ сграда с идентификатор 56784.506.11.1 по КК и КР на гр.Пловдив, със застроена площ 164 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда, обществено сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.11 по КК и КР на гр.Пловдив, съставляващ УПИ V -комплексно застрояване, кв.592, 588, актуван с акт за общинска собственост № 652/02.03.2004 г. на р-н "Северен“, на Сдружение "Спортен клуб Таекуондо Академия-Пловдив“
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив
16. 18XI-203 /04-05-2018 - Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 години чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за част от недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, р-н "Западен“, Спортен комплекс "Отдих и Култура“
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив
17. 18XI-190/03-05-2018 - Вземане на решение за замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н "Западен“, бул.“Пещерско шосе“ № 82, бл.3, ет.3, ап.14 с недвижим имот, собственост на Костадин Георгиев Наков и Дора Пенчева Накова, находящ се в гр.Пловдив, ЖК "Дружба“, ул.“Крайречна“ № 28, бл.4054, вх.Б, ет.8, ап.22/46
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив
18. 18XI-198 /04-05-2018 - Вземане на решение за замяна на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ЖР Тракия, бул. "Освобождение“ 75, бл.191., секция "Б2“, вх. "Г“, ет.6, ап.18, с недвижим имот, собственост на Василка Георгиева Александрова, находящ се в гр. Пловдив, Ж.К "Ландос“, ул. "Крайречна“ 24м бл. 4053А, вх. "Б“, ет.3, ап 11/23
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив
19. 18XI-181/ 02-05-2018 - Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖК "Тракия“, бл.26, ет.9, ап.46, представлява самотоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.402.1.46, от сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.402, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, включен във фонд "Настаняване под наем“ на правоимащата наемателка Ягода Андреева Кръшкова
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив
20. 18XI-189/ 03-05-2018 - Вземане на решение за продажба на основание чл.35, ал.3 от ЗОС на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, бул. "Христо Ботев“ № 162-а, а именно:поземлен имот с идентификатор 56784.528.475 с площ от 262 кв.м.
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив
21. 18XI-205 /04-05-2018 - Вземане на решение за сключване на предварителен договор за промяна на границите на съседни урегулирани поземлени имоти
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив
22. 18XI-199 /04-05-2018 - Вземане на решение за прилагане на влязъл в сила неприложен дворищно регулационен план, одобрен със Заповед № ОА-1738/07. 09. 1993 г. на Кмета на община Пловдив за недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, представляващ УПИ ХVІІІ-1289, кв. 47 по рег.план на кв. "Дружба“…
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив
23. 18XI-206 /04-05-2018 - Вземане на решение за допълване на годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г.
Вносител: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив
24. 18XI-185/02-05-2018 - Даване разрешение на управителя на "ДКЦ V - Пловдив“ ЕООД за закупуване със собствени финансови средства на разсрочено плащане, на нова медицинска апаратура, с прогнозна стойност до 55 000 лв. с ДДС
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив
25. 18XI-200 /04-05-2018 - Удължаване на срока за подаване на документи за участие в конкурс за възлагане управлението на "Диагностично-консултативен център- Пловдив“ ЕООД - еднолично търговско дружество, собственост на община Пловдив
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив
26. 18XI-184/ 02-05-2018 - Провеждане на конкурс за възлагане управлението на "ДКЦ IV Пловдив“ ЕООД
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив
27. 18XI-196 /03-05-2018 - I. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП "Градини и паркове“, приет с решение № 405, взето с Протокол №19 от 25.10.2006г. на Общински съвет -Пловдив, изменен и допълнен с рос № 228/ 07. 06. 2007 г., рос № 309/ 09. 10. 2008 г., рос № 53/ 12. 02. 2009 г., рос № 243/ 25. 06. 2009г., рос№ 407/ 05. 11. 2009 г., рос№ 140/ 22. 04. 2010 г., рос № 377/ 23. 09. 2010 г., рос № 461/ 25. 11. 2010 г., рос № 55/ 24. 02. 2011 г., рос № 286/ 14. 07. 2011г., рос № 61/16. 02. 2012г., рос №313/02.08.2012г., рос №234/27.06.2013г., рос №117/10.04.2014г., рос №57/05.03.2015г., рос №246/26.05.2016г., рос №435/29.09.2016г., рос №63/09.03.2017г., рос №303/14.09.2017г. и рос №49/15.02.2018г.: §1.Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устойството и дейността на ОП "Градини и паркове“ и приемане на актуализирано Приложение № 2
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив
28. 18XI-197/03-05-2018- Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП "Паркиране и репатриране“, приет с решение №17, взето с протокол №1 от 19.01.2012г. на Общински съвет Пловдив, изм. и допълнен с рос №314 от 02.08.2012г., рос №407 от 27.09.2012г. , рос №31 от 24.01.2013г., рос №16 от 23.01.2014г., рос №78 от 19.03.2015г., рос №265 от 02.06.2016г. и рос №301 от 14.09.2017г., както следва: §1. Отмяна на Приложение № 1 към Правилника за устройството и дейността на ОП "Паркиране и репатриране“ и приемане на актуализирано Приложение № 1; §2. Отмяна на Приложение № 2 към Правилника за устройството и дейността на ОП "Паркиране и репатриране“ и приемане на актуализирано Приложение № 2
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив
29. 18XI-195 /03-05-2018 - I.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП "Чистота“, приет с решение №305 от 03.08.2010г. на Общински съвет Пловдив, изм. и доп. с рос №311/02.08.2012г., рос №418/10.10.2012г., рос №150/07.05.2015г., рос №263/02.06.2016г. и рос №338/28.09.2017г., както следва: §1- §3.Отмяна на Приложение №1 и приемане на актуализирано Приложение №1; §4. Отмяна на Приложение № 2 и приемане на актуализирано Приложение № 2; II. Утвърждаване на разходите за заплати за 2018 г. , разпределени по месеци съгласно Приложение № 3 и Приложение № 3.1
Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив
30. 18XI-182/ 02-05-2018 - Одобряване на терен - публична общинска собственост за обособяване на зона за търговия за разполагане на стационарен преместваем обект, намиращ се на територията на р-н "Южен“, по реда и условията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив, приета с решение № 226 от 2009 г.
Вносител: Борислав Инчев – Кмет на район "Южен“, община Пловдив
31. 18XI-183 /02-05-2018 - Безвъзмездно ползване на Детска железница "Знаме на мира“ на 1, 2 и 3 юни 2018 г. по случай "Международния ден на детето“
Вносител: ППГОС от МК "Кауза Пловдив“