Ръст в местните приходи отчита община Стара Загора

Заралии

12-05-2018, 13:04

Снимка:

Община Стара Загора

Автор:

starazagorautre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Отличиха най-добрите в конкурса „Писма до себе си“ в Стара Загора

При запазване на размера на местните данъци и такси за поредна година

Към 31.12.2017 година от общо планирани приходи в размер на 117 302 299 лв., Община Стара Загора отчита 113 830 229 лв., което е 97.04% изпълнение на планираното. Планираните приходи за държавни делегирани дейности са 62 843 792 лв., а са отчетени 60 067 029 лв, или изпълнение 95.58%. Малко по-високо - 98.72% , са отчетените приходи за местни дейности  - 53 763 200 лв, при план 54 458 507 лв.  Това съобщи по време на публичното обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2017 година главният финансист Цанка Ганева. На представянето в зала „П.Р.Славейков“ присъстваха председателят на Общински съвет Стара Загора Таньо Брайков, зам.-кметът Иванка Сотирова, народният представител Радостин Танев, общинтски съветници и експерти от общинската администрация.

Общо Местните приходи за 2017 г. бележат ръст от 1.02%. При планирани  41 244 420 лв., са отчетени 42 312 358 лв. Ръст от 1.01 на сто има в местните приходи от имуществени и други данъци към 31.12.2017 г. Те са в размер на 19 373 553 лв., при план 18 780 000 лв. същият е ръстът при Неданъчни приходи в т.ч. /продажба на стоки, услуги, наеми, такси, глоби, концесии и др. – събрани са 22 938 805 лв. при план 22 464 420 лв. Тези положителни резултати са постигнати при максимален обем събираемост, като се има предвид, че за поредна година данъци и такси, едни от най-ниските в страната, не са увеличавани, акцентира Цанка Ганева.

Най-голямото разходно перо в бюджета на община Стара Загора за 2017 г. е за образование – 40,12% или над 44,5 млн.лв. След нея  с 25,1 % са средствата, отделени за чистота и поддръжка на общи площи и инфраструктура, а над 12% са изразходвани за здравеопазване и социални дейности. Няма социална дейност , която да не е развита в Община Стара Загора, изтъкна по време на представянето гл.финансист Цанка Ганева, която уточни, че тези дейности през 2017 г. са дофинансирани с над 57 млн. лв. от средствата на общината.

Общо 23 171 438 лева е отделила през 2017 г. Община Стара Загора за жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда. От тях над 9 млн.лв са изразходвани за текуща поддръжка на улици и на прилежащите им тротоари и площадни пространства - 9 181 285 лева. Други над 5, 3 млн.лева са изразходвани за основен ремонт и рехабилитация на улична мрежа. Уличното осветление в града и населените места в общината струва на общинския бюджет 1 513 125 лева. Средствата за дейности по озеленяване и опазване на околната среда са в размер на 1 438 272 лева.

Отчетените разходи по бюджета за сметосъбиране, сметоизвозване, закупуване на съдове за съхранение на битовите отпадъци и почистване на територии, предназначени за обществено ползване са в размер на 7 946 993 лева.

За предоставената услуга по предварително третиране на битовите отпадъци са изразходвани  2 019 612 лева, стана ясно още по време на отчета. Издръжката на общинските спортни бази и организирането на спортни прояви възлиза на 2 010 626 лева; оркестри и ансамбли - 626 692 лева, гробищен парк – 212 514 лева, зоопарк – 279 286 лева, опера – 323 150 лева, осигуряване на дейностите по културата в общината 1 000 275 лева, издръжка на местни културни институти – 298 778 лева.

Със средства от държавен трансфер – 311 625 лева са изплатени субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози. Отчетените годишни разходи за персонал и текуща издръжка възлизат на 7 859 804 лева, в т. ч. на звено „Общинска охрана“, контрол на обществения ред, контрол екология и чистота  - 2 568 708 лева, приют за безстопанствени животни – 116 829 лева, общински пазари – 287 633 лева, дейности по туризма – 123 607 лева, автогара и звено за градска мобилност – 457 573 лева, за зимно поддържане на общински  пътища – 292 081 лева, компенсации за пътувания на пенсионери, хора с увреждания и учащи, за  абонаментна поддръжка на светофарните уредби, за пътни знаци и табели, хоризонтална пътна маркировка – 1 864 924 лева.

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 2 114 300 лева, реално са усвоени 1 990 032 лв. или 94.12 %. Неусвоените средства от целевата субсидия са заложени за изпълнение през 2018 година като преходни обекти съгласно чл.129, ал.2 от ЗПФ.

За основни ремонти по селата  през 2017 г. са изразходвани 145 638 лева, за рехабилитация и основен ремонт на сградния фонд на училища и градини – 763 927 лева; за Домове за социални грижи и пенсионерски клубове – 165 687 лева, реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Три чучура“- север –  1 816 595 лева; за основен ремонт и рехабилитация на улична мрежа –  5 309 055 лева, за улично осветление – 333 738 лева; за ремонт на спортни бази – 814 039 лева и ремонт на читалища – 97 466 лева;

Община Стара Загора е работила по 6 Оперативни програми през 2017 г., като в началото на годината е разполагала с 647 000 лв., а през годината са изразходвани 7 729 292 лв. от общо приходи по тях в размер на 15 235 785. Най-много от средствата - 7 350 530 лв. са по ОП „Региони в растеж 2020“ Към 31.12.2017 г са били налични 7 506493 лв.

Към 31.12.2017 година Община Стара Загора обслужва дългосрочен дълг за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства в размер на 6 000 000 лева и дългосрочен дълг за 560 000 лева за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз (мостово финансиране) за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградите на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ и на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора www.starazagora.bg. По тях гражданите имаха възможност да правят коментари и да изпращат становища до 9 май.