ПУ обучава бакалаври по специалност "Национална сигурност"

Животът

22-05-2018, 08:01

Снимка:

plovdivutre.bg архив

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

От следващата година за специалността, която подготвя кадри за сферата на сигурността, ще бъдат предвидени и места държавна поръчка

Бакалавърска програма "Национална сигурност“, каквато не съществува в другите граждански университети в страната открива във факултета си по икономически и социални науки Пловдивският университет "Паисий Хилендарски“. Обучението е актуално и в контекста на обявената в края на 2016 г. Концепция за развитие на независима от НАТО сигурност и отбрана на ЕС.
Приемът по специалността за първия випуск за предстоящата академична 2018/2019 година ще бъде в платена форма на обучение. За редовно обучение семестриалната такса ще е 970 лв., а за задочно - 450 лв. Двете стойности са законово регламентирани и включват всички образователни и административни услуги по време на обучението – уверения, академични справки, ликвидационни изпити, държавни изпити и т.н., както е и при всички останали специалности на университета.
От следващата година за специалността, която подготвя кадри за сферата на сигурността, ще бъдат предвидени и места държавна поръчка.
Специалността "Национална сигурност“ е от едноименното професионално направление и е структурирана така, че да създава експерти с компетенции да изготвят оценки на заплахите и да предприемат действия за гарантирането на глобалната, регионалната и националната сигурност и отбрана в нейните ключови елементи.
Обучението по специалността "Национална сигурност“ отговаря на обществените очаквания за подготовка на висококвалифицирани специалисти, които да имат компетентности по ключовите елементи от защитата на националната сигурност и отбрана. Те трябва да имат подготовката за работа при условия на сътрудничество с другите страни-членки на ЕС и НАТО, както и да са в състояние да гарантират националната сигурност и отбрана в изпълнение на националните политики на Република България в тези области. Целта на образованието по национална сигурност е да подготви експерти, които да имат компетенции и могат да изготвят оценки на заплахите и предприемат действия за гарантирането на глобалната, регионалната и националната сигурност и отбрана в нейните ключови елементи.
Бакалаврите, завършили специалността, ще могат да се реализират в структурите и звената от системата за сигурност с правомощия по защитата на националната сигурност и отбрана – ДАНС, МВР, МО, както и в специални органи и звена – Специализиран отряд за борба с тероризма, Държавна агенция "Оперативнотехнически операции“. Биха могли да се реализират и в Министерство на правосъдието, в органите на централна държавна власт и управление, на местна власт и самоуправление, ангажирани с дейности по осигуряване на сигурността и отбраната, опазване на обществения ред, управление на кризи и защита от бедствия и аварии на териториите и населените места.
Придобитата в специалността "Национална сигурност“ професионална квалификация предоставя възможности завършилите специалността да се реализират и адаптират успешно към динамиката на промените в системата за национална сигурност и отбрана и корпоративна и фирмена сигурност. Те биха били подходящи за длъжности като експерти по сигурността и отбраната в управленски и административни звена от структурите на Президентството, Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, в централна и териториална администрация на държавната власт, в организациите и институциите на структури за сигурност на ЕС и НАТО, в различните български и чужди неправителствени организации и др.
За добрата подготовка и придобиване на необходимите компетентности от студентите е предвидено обучение в два модула: "Национална и корпоративна сигурност“ и "Европейска сигурност и отбрана“. Завършилите получават професионална квалификация "Експерт по сигурността“.
Балът за прием в специалността се образува по два начина. В първия случай се умножава по 6 оценка от кандидатстудентски изпит по български език, математика, история на България или география на България. Във втория случай се умножава по 6 оценката от държавен зрелостен изпит по един от следните предмети: "Български език и литература“, "Математика“, "География и икономика“, а полученото число се умножава по 0,85.
Подобно е балообразуването за още 7 бакалавърски програми на ФИСН, които се изучават и в редовна, и в задочна форма: "Макроикономика“, "Маркетинг“, "Финанси“, "Счетоводство“, "Стопанско управление“, "Публична администрация“, "Мениджмънт на туристическия бизнес“.
Единствено в редовна форма е приемът в бакалавърските програми "Международни икономически отношения“ (МИО) и "Политология“, като при тях образуването на бал за прием е с по-различни формули. За МИО балът представлява сбор от учетворена оценка от кандидатстудентски изпит по български език, математика, история на България или география на България и удвоена оценка от кандидатстудентски изпит по английски, немски или френски език или удвоен резултат от международни изпити по английски, немски или френски език, които се признават по приравнителна скала за съответния език. Втори варинт на прием за МИО е сборът от учетворената оценка от матура по "Български език и литература“, "Математика“ или "География и икономика“, която се умножава по 0,85, и удвоена оценка от кандидатстудентски изпит или от международен изпит с приравняване по един от трите чужди езика.
За прием в Политология“ са предвидени 3 варианта за балообразуване. Първият и вторият са съответно умножена по шест оценка от кандидатстудентски (история на България, география на България, английски език, немски език или френски език) или държавен зрелостен изпит ("Български език и литература“, "История и цивилизация“, или "География и икономика“). Третата формула за образуване на бал за бакалавърска програма политология е сборът от учетворена оценка от кандидат-студентски изпит по история на България, география на България, английски език, немски език, или френски език и удвоена оценка от кандидатстудентски изпит или от международен изпит с приравняване по един от трите чужди езика.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен