Европейски средства за бизнеса в селските райони

Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти

На 10 юли (вторник) 2018 г., от 10:30 часа в залата на Община Добричка, екипът на Областен информационен център - Добрич ще проведе информационносъбитие на тема: „Европейски средства за бизнеса в селските райони“.

По време на събитието ще бъдат представени 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020.

 Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.Събитието е със свободен достъп.