Леглата в здравните заведения намаляват

Многопрофилните болници са 8 с 1 545 легла

14 заведения за болнична помощ с 2 532 легла, от които 12 болници с 2 352 легла, са функционирали на територията на Старозагорска област към 31 декември миналата година. Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове.В сравнение с 2016 г. броят на болничните заведенията не се променя, но легловият им фонд намалява с 6 %.
Многопрофилните болници са 8 с 1 545 легла. Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар (бивши диспансери), които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. В края на 2017 г. в област Стара  Загора тези центрове са 2 със 180 легла. Осигуреността на населението с болнични легла в област Стара Загора е 793.6 на 100 000 души от населението.
  Заведенията за извънболнична помощ са 100 със 72 легла за краткосрочно наблюдение и престой. Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2017 г. тези заведения са 8 с 265 легла.
  В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения практикуват 1 385 лекари. Лекарите по дентална медицина са 338, като 334 от тях работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. В сравнение с 2016 г. броят на практикуващите лекари по дентална медицина се увеличава с 6.
  Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 221, от които 1 512 медицински сестри и 157 акушерки. 54.3% от практикуващите лекари са жени. Най-голям е делът на лекарите във възрастовите група 45-54 години – 38.0% и 55-64 години – 30.5%. Младите практикуващи лекари  -  на възраст до 35 години, са 163, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 139. В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 234, или 16.9% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от: Спешна медицина – 81, или 5.8%,  Хирургия – 75 (5.4%), Педиатрия – 73 (5.3%), Анестезиология и интензивно лечение и Акушерство и гинекология - по 67 ( 4.8%).Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"