Взети са нови проби от морската вода край Созопол

Животът

23-08-2018, 15:53

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Морето е било бурно, водата с естествен цвят и мирис, без нефтен филм на повърхността

Нови проби от морската вода в района на потъналия кораб „Мопанг“ бяха взети вчера от експерти от РИОСВ-Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната лаборатория на ИАОС в Бургас и РЗИ.

Пробонабирането е извършено в четири пункта: непосредствено над потъналия кораб, до боновото заграждение, на един километър от брега на плаж „Черноморец” и на „Централен плаж Созопол”.
Резултатите се очаква да излязат до 7-8 дни. Анализът на пробите, взети и на 13 август от същите места показват, че непосредствено извън ограждението на разлива и до морския плаж няма замърсяване на морската вода. Потвърждава се локално замърсяване с нефтопродукти единствено в района на разлива над потъналия кораб в акваторията на остров „Св. Иван“. Останалите изследвани показатели са под границата за определяне на метода за изпитване и отговарят на стандартите за качество на околната среда.

Направеното изследване е за наличие на нефтопродукти, полихлоробифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен, аценафтен, аценафтилен, флуорен, фенантрен, флуорантен, антрацен, нафтален, бензо(а)пирен, бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, бензо(g,h,i) перилен, хризен, бензо(а)атрацен.

Резултатите от изпитването са сравнени с нормите на Наредба Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някой други замърсители.
Във връзка с постъпили сигнали за замърсяване с мазут на неохраняемите морски плажове „Алепу“ и „Корал“ на 20.08.2018 г. РИОСВ – Бургас, съвместно с Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория на ИАОС в Бургас извършиха проверка на морските плажове, който са изключителна държавна собственост. Двата плажа са неохраняеми, за тях няма сключени  концесионни договори за стопанисване и управление през 2018 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен