516 нарушения през август са установили от "Инспекцията по труда"

Съставени са 23 акта

През август  Дирекция „Инспекция по труда” Добрич е  извършила 104 проверки  в предприятия от икономически дейности, свързани с търговия, ресторанти, селско стопанство и строителство на сгради. Проверки са извършени по 19 постъпили жалби срещу некоректни работодатели.
При тях са установени общо 516 нарушения. Нарушенията  по спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 139 броя, по закрилата на трудовите права на работниците и служителите, уредена в Кодекса на труда - 373 броя и по закона за насърчаване на заетостта -4  брия.  За отстраняване на констатираните нарушения са предприети принудителни административни мерки. Съставени са и 23 акта за установяване на административни нарушения.  Контролът по спазване на трудовото законодателство в дейност „Растениевъдство“ остава  приоритет за Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич, тъй като тя е рискова по отношение на възникването на трудовите правоотношения и по осигуряването на безопасност и здраве при работа, казват от Инспекцията. Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич стриктно контролира и законосъобразното наемане на работа и условията на труд на непълнолетните лица.