Правят първа копка по проект за модернизация на ПГХТТ - Пловдив

Церемонията е от 10.30 часа

Във връзка с изпълнението на Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 по проект „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ - Пловдив“, ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0034-С01, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., ще се проведе официална церемония за откриване на обекта на интервенция по проекта, а именно Професионална гимназия по хранителни технологии и техника - Пловдив.
Церемонията ще бъде проведена днес от 10.30 часа на бул.„Васил Априлов” № 156, с участието на ръководството на Община Пловдив, представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и ПГХТТ - Пловдив.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"