Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ събра 13 776 861 лв. от такси

През 2018 г. БДИБР е проверила 239 сигнала и жалби

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) през 2018 г. извърши 3531 проверки, от тях 2444 са по издадени разрешителни за водовземане или ползване на повърхностни и подземни води.
В резултат на проверките са дадени 480 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на Закона за водите. Съставени са 206 акта за установяване на административни нарушения, като  са издадени 303 наказателни постановления на стойност 170 450 лв. Постъпилите суми, представляващи събрани такси по Закона за водите, са 13 776 861 лв. Издадени са 147 акта за установяване на публични държавни вземания на стойност 5 601 076 лв.
През 2018 г. БДИБР е проверила 239 сигнала и жалби от граждани, неправителствени организации и др. При някои от проверките са използвани нови технологии – например при някои инспекции за нерегламентирано изземване на наносни отложения е използван дрон.
Извършени са общо 337 проверки по състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения на територията на Източнобеломорски район.
За нарушения на Закона за водите гражданите могат да подават сигнали на телефони (032) 621552, 0885 166 044, на електронен адрес [email protected]  и в деловодството на БДИБР.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"