По водоемите в Търновско са установени 1945 индивида от 19 вида водолюбиви птици

Животът

25-01-2019, 15:54

Снимка:

velikotarnovo.utre

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Запазва се тенденцията за видово разнообразие на зимуващите птици в региона

Експерти на РИОСВ – Велико Търново, съвместно с експерти от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и доброволци от Българско дружество за защита на птиците, участваха в 43-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици. Извършени са наблюдения на язовирите „Александър Стамболийски” и „Йовковци”, на реките Росица и Янтра, както и на рибарниците край свищовското село Хаджидимитрово. По време на преброяването за всички посетени водоеми са установени общо 1945 индивида от 19 вида водолюбиви птици. По-висока численост е отчетена при видовете малък гмурец – 90 и фиш – 32, по-ниска при лиската – 142. Със сравнително характерната за региона численост са повечето от редовно зимуващите видове: голям гмурец – 41, голяма бяла чапла – 23, сива чапла – 13, ням лебед – 27, зеленоглава патица – 1185, зимно бърне – 9, голям корморан – 185, голям горски водобегач – 7. Наблюденията през последните години сочат, че тенденцията за видово разнообразие на зимуващите птици в региона се запазва. Данните за 2018 г. са за общо 1172 екземпляра от 17 вида водолюбиви птици, за 2016 г. - 5050 индивида от 18 вида. Преброяванията показват, че през последното десетилетие значимостта на язовир „Йовковци“ за зимуващите птици нараства. Интересна тенденция е, че язовирът приютява по-голямо видово разнообразие и повече редки и застрашени видове в сравнение с другия голям язовир „Александър Стамболийски“. В яз. „Йовковци“ са отчетени видовете бял ангъч – 16 екземпляра, белоока потапница – 1, сива патица – 10. Любопитен факт е, че за първи път в яз. „Александър Стамболийски“ са наблюдавани шилоопашата патица и воден кос, а над рибарниците край с. Хаджидимитрово - ято от 150 големи белочели гъски. По време на преброяването не са открити мъртви или болни птици и не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие и Закона за лова и опазване на дивеча.