РИОСВ - Пловдив спечели делото за зоокъта

Съдебната сага за зоологическата градина е почти 4-годишна

Върховният административен съд потвърди окончателно становището на РИОСВ – Пловдив, съгласно което реконструкцията и модернизацията на Зоокъта в Пловдив не подлежи на процедура по ОВОС и няма да окаже отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.
Съдебната сага за зоологическата градина е почти 4-годишна. Тя стартира през 2015 година, когато сдружение с нестопанска цел атакуват становището на РИОСВ – Пловдив по съдебен ред. След множество съдебни заседания и изслушване на съдебно-техническа експертиза при първоначалното произнасяне на Административния съд беше призна законосъобразността на издадения от екоинспекцията акт.
Съдебното решение беше обжалвано, в резултат на което ВАС върна делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Той също се произнесе в полза на РИОСВ – Пловдив, като остави жалбата без уважение. Съдебният акт на новия състав бе обжалван и при повторното разглеждане на делото пред ВАС, магистратите постановиха окончателно решение, с което потвърдиха решението на Пловдивския административен съд.
Проектът за реконструкцията на зоологическата градина предвижда „създаване на нови експозиционни площи и увеличаване на разнообразието на животински видове, зони за отдих, детски кътове, изграждане на нови хабитати за новите видове и разширяване на съществуващите с цел осигуряване на нужната площ за благоприятното развитие на животните“.
Инвестиционното предложение на община Пловдив не попада в обхвата на Приложение 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на ОВОС и екологична оценка. Същото е подложено от екоинспекцията на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат на която е преценено, че дейностите по реконструкция и модернизация на зоокъта няма да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони.  
 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"