Правителството прие мерки във връзка с изпълнението на държавния бюджет за 2020 г.

Правителството прие мерки във връзка с изпълнението на държавния бюджет за 2020 г. С решението се предлага на първостепенните разпоредители с бюджет да направят анализ на предстоящи плащания и възможни икономии по бюджетите си до края на годината. Също така, се определят лимити за плащания за месец ноември и декември 2020 г. в размер на средномесечния размер на разходите и предоставените трансфери за деветмесечието, увеличен с не повече от 30 на сто.

По този начин се осигурява възможност за гъвкавост на действията на правителството при форсмажорни обстоятелства, с оглед осигуряване на средства за опазване здравето на населението и за преодоляване на негативните въздействия върху икономиката и бизнеса. Така, при необходимост от извършването на допълнителни разходи за борба с пандемията от COVID-19, средствата ще се осигуряват за сметка на реализирани икономии по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет при изпълнение на провежданите от тях политики, чрез наблюдение и управление на лимитите им до края на 2020 година.