Общините искат допълнителни средства от държавата за издръжка, образование и здравеопазване

Региони

25-01-2022, 11:21

Снимка:

архив

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

НСОРБ внесе в Министерство на финансите Становище по проекта на Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.

В становището се отбелязва, че при определяне на стандартите са взети под внимание част от предложенията на НСОРБ, обсъждани през настоящата година с ресорните министри и с министъра на финансите и е изразена положителна оценка за по-високите ръстове на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности. НСОРБ обръща внимание, че въпреки това чрез тях няма да могат да бъдат компенсирани шоковото поскъпване на разходите за издръжка (енергоносители, хранителни продукти и др), както и ръста на МРЗ от 1 април.

 

Съществената промяна в политиката за отглеждане на деца от 0 до 7 годишна възраст, която става безплатна от 1 април т.г., не е на 100 % осигурена чрез новите нормативи за издръжка на децата в яслените групи и детските градини, се подчертава в становището. НСОРБ обръща внимание на този факт на ранен етап от бюджетната процедура, за да има време МФ да подготви необходимите разчети и завиши разходните стандарти в процеса на предвидената актуализация на ЗДБРБ. Следва да се вземе предвид, че за разлика от училищата, тези услуги се предоставят целогодишно и нямат нормативно определени неучебни дни и ваканции.

 

В становището се подчертава, че вече две години след началото на кризата с CODIV’19, общините продължават да предоставят непрекъснати и качествени публични услуги на своите граждани по места. Заедно със служителите в здравния, образователния и социалния сектор, общинските служители осигуряват нормалния достъп на населението до най-важните публични услуги, като детски градини, училища, управление на отпадъците, сигурност и почистване на улиците и много други. За разлика от служителите в териториалните структури на държавната администрация, за работещите в общинските бюджетни дейности и звена за изминалите две години не беше предвидено никакво допълнително възнаграждение на принципа „работещи на първа линия“.

 

Продължаващата извънредна епидемична обстановка и последици от нея като ръст на инфлацията и общото нарастване на цените на основните материали, енергия и горива стават все по-осезаеми, особено при предоставянето на публични услуги на местно ниво, подчертава НСОРБ и припомня, че разчетите и прогнозите на секторните министерства за стандартите за делегираните от държавата дейности за 2022 г., съгласно бюджетната процедура са изготвени в периода февруари - март 2021 г. (на база отчет за 2020 г.) и впоследствие актуализирани в началото на м. октомври 2021 г. (на база отчетите за полугодието и към м. август). В тази връзка, по обективни причини в тези разчети не са заложени средства, с които да се осигури финансирането на нарастващите на годишна база цени на електроенергията (около 3,5-4 пъти), на газта (3,5 пъти) и на останалите горива за отопление (около 36%).

 

С тези основания НСОРБ предлага да се търсят варианти за допълнително увеличение на общата субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на минимум 230,1 млн. лв. или предвиждане на специален резерв за допълнителното й увеличение през годината, с цел преодоляване на последиците от значителното нарастване на разходите за издръжка и ефективно финансово осигуряване на нормативните изисквания за предоставянето на делегираните от държавата услуги, по функции, както следва:

 

Дейност „Общинска администрация“ – увеличение с още 82,5 млн. лв.

Мотиви: Предвиденият ръст на коефициентите по групи общини е крайно недостатъчен, за да бъде осигурена националната политика по доходите и изпълнението на нормативните изисквания по отношение възнагражденията на заетите в общинска администрация държавни служители. Предложените стандарти неоснователно са намалени значително спрямо предвидените с предходни проекти и прогнозни разчети на МФ. При условие, че е заложено нарастване на минималната работна заплата с 9,2 % и без адекватно увеличение на средствата за общинска администрация, ще се допусне свиване на „ножицата“ във възнаграждения на квалифицираните специалисти с тези на нискоквалифицираните.

По отношение на стандартите за общинска администрация е необходимо да бъде отчетен и факта, че на общините са прехвърлени отговорности за реализиране на национални политики с 8 кодекса, 133 закона и над 500 подзаконови акта, което предполага поддържането на оптимална численост и конкурентни възнаграждения, съобразно експертиза, необходима за прилагането на този широк диапазон от норми.

Кадровото осигуряване и задържането на квалифицирани експерти в общините е изключително трудно. Държавата следва да си дава сметка, че все по трудно става намирането, привличането и задържането на хора с подходяща квалификация със стартови заплати под 700 лв. в общинските администрации.

Придържайки се към нормите на действащото законодателство за общинска администрация (ЗДСл и чл. 109а от КТ), общините не разполагат с допълнителни инструменти за осигуряване на други стимули за заетите, като развитие на система от бонуси или добавки за прослужено време.

Продължаващото нарастване през последните години на допълнителни функции, възлагани от държавата на общините не е обезпечено с възможност прехвърляне на персонал и средства за възнаграждения. Това води до възлагане на допълнителни ангажименти на наличния персонал и/или дофинансиране със средства от местни приходи или изравнителна субсидия. В редица общини един служител се налага да съвместява няколко различни дейности без за това същият да може да получава адекватно възнаграждение.

 

Функция „Образование“ – увеличение с още 78,7 млн. лв., като приоритетно се осигурят:

2.1 Увеличение на размера на стандарта за институция за детските градини - за заведенията с повече от една сграда.

Мотиви: Поддържането на повече от една сграда неминуемо води до увеличаване на разходите за издръжка на материалната база. От друга страна, практиката на общините да поддържат т.нар. „филиали“ в селата, намалява административните разходи на заведенията и следва да бъде насърчавана. В тази връзка предлагаме стандартът за институция да се предоставя в завишен размер (от поне 10%) за заведенията с втори адрес или да се въведе отделен стандарт за втора сграда на детска градина.

2.2. Допълващият стандарт за поддръжка на автобуси за осигуряване на транспорт на деца и ученици да се предоставя и на общините (когато автобусите са тяхна собственост).

Мотиви: Независимо дали автобусите са предоставени на училищата или се стопанисват от общините, те изпълняват една и съща функция и респективно изискват еднакви разходи. В тази връзка е нелогично неравнопоставено отношение единствено по критерий „собственик“. Следва да се има предвид, че общините и училищата трябва да имат свобода за определяне на най-подходящият за тях вариант за използване на училищните автобуси като изборът им не бива да се ръководи единствено от финансови съображения.

2.3. Новият норматив за компенсиране отпадането на таксите в детските градини да бъде завишен съобразно реалните разходи за издръжка на дете в детска градина.

Мотиви: Предвидените средства не отчитат спецификите по места, като например факта, че общините до сега осигуряваха финансиране от собствени приходи, вкл. и от такси в размер на над 200 млн. лв. годишно. Имайки предвид нарастващите цени на хранителните продукти и отоплението предвидения стандарт ще бъде крайно недостатъчен, за да се реализира пълноценно намерението за тази нова социална политика в подкрепа на семействата и децата.

 

Функция „Здравеопазване“ – увеличение с още 17,7 млн. лв.

Мотиви: Предстои актуализирането на отрасловия колективен трудов договор за системата на здравеопаването, където най-вероятно ще бъдат договорени значително по-високи основни заплати на медицинските сестри в училищното и детско здравеопазване, осигурявано чрез общинските бюджети. По отношение на предвидения нов норматив за компенсиране отпадането на таксите в детските ясли аргументите са сходни на изложените по-горе в т. 2.3.

 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличение с още 35,9 млн. лв.

Мотиви: Предложението цели да бъде осигурено адекватно финансиране на провежданата реформа в сектора на социалните услуги и на влязлата в сила от 1 януари 2022 г. нова Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, приета с ПМС № 343 от 2020 г. Съгласно тази Наредба всички специалисти, заети в социалните услуги очакват значително нарастване на заплатите. Другата сериозна заплаха за съществуването на социалните услуги е лавинообразното нарастване на разходите за издръжка на потребителите в резултат на повишените в пъти разходи за ел. енергия, горива за отопление и на хранителните продукти. Невъзможността да бъдат посрещани минималните битови потребности на най-уязвимите представители на обществото, ползващи социалните услуги, неминуемо ще доведе до спиране на предвидените реформи в социалната сфера и би компроментирало страната ни.

 

Група „Култура“ – увеличение с още 15,3 млн. лв. като общото увеличение спрямо 2021 г.

Мотиви: Предложението цели осигуряване на финансиране чрез субсидия от държавния бюджет и за разкритите общински културни институти и намаляване на дисбалансите във възнагражденията на заетите в отделните бюджетни системи.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен