По предварителни данни: Разходите за януари 2023 г. нарастват с около 1 млрд. лв. спрямо януари 2022 г.

Портфейл

01-02-2023, 10:42

Снимка:

архив

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

По предварителни данни разходите за януари 2023 г. нарастват с около 1 млрд. лв. спрямо януари 2022 година, съобщава Министерството на финансите.

Въпреки, че приходите по консолидираната фискална програма (КФП) нарастват спрямо същия период на предходната година изпреварващия ръст на разходите води до влошаване на бюджетното салдо спрямо отчетеното за януари 2022 г.

Докато за януари 2022 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите по КФП в размер на 937 млн. лв., за януари 2023 г. излишъкът по КФП се свива наполовина - до 470 млн. лв. (0,3 % от прогнозния БВП). Ръстът на разходите се дължи на влезли в сила нормативни актове, вкл. промени в пенсионната сфера, действащи програми за изплащане на компенсации на потребителите на електрическа енергия извън регулирания пазар и други

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

На база на предварителни данни и оценки приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2023 г. се очаква да бъдат в размер на 4 836 млн. лв. и нарастват с 515 млн. лв. (12 на сто) спрямо отчетените за януари 2022 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо януари 2022 г. с 406 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) – със 109 млн. лв. спрямо отчетените за същия месец на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2023 г. са в размер на 4 366 млн. лева. За сравнение, разходите по КФП за януари 2022 г. бяха в размер на 3 384 млн. лева. Най-значително нарастване има в частта на социалните разходи и по-специално разходите за пенсии, които нарастват номинално с над 370 млн. лв., следвани от разходите за субсидии, които нарастват с около 250 млн. лв., основно поради действащите програми за изплащане на компенсации за небитовите потребители на електрическа енергия. Ръст също така има при разходите за персонал, разходите за издръжка и капиталовите разходи.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.01.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 112 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за януари 2023 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец февруари 2023 година.