КЕВР утвърди цената на природния газ за юли

Портфейл

01-07-2023, 18:30

Снимка:

pixabay

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. юли в размер на 60,58 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. юли. Те отчитат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 30 юни т.г. включително.

 Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от два различни източника за доставка.

В ценовия микс за м. юли е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 72,2 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

След организиране на тръжна процедура „Булгаргаз“ е сключил за м. юли един договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

С осигурените количества   се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. юли - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Утвърдената цена от 60,58 лв./MWh е с 8 % по-ниска от цената за м. юни, която беше в размер на 65,82 лв./MWh. Независимо, че в периода след 12 юни борсовият индекс TTF-месец напред нарасна с над 19%, общественият доставчик е успял в голяма степен да неутрализира тази тенденция, благодарение на високия дял на азербайджанския газ в общото потребление.

„Цената по договора с азербайджанския газов доставчик не е обвързана с борсовия индекс TTF, а с цената на петрола и неговите деривати. Това обстоятелство има определяща роля за елиминиране на резки ценови отклонения на международните газови борси и осигурява благоприятни цени за българските потребители“, заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на откритото заседание на 28.06.2023 г.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за м. юли 2023 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.