Одобрена е нова Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2023- 2025 година

Политика

06-07-2023, 10:05

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Министерският съвет одобри нова Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2023-2025 година. Тя е разработена в съответствие с допусканията за необходимото дългово финансиране и параметри на държавния дълг, при които са изготвени проектите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. По този начин се осигурява консистентност и съгласуваност на набелязаните цели и мерки при осъществяване на политиката по управление на държавния дълг.

В одобрената стратегия се предвижда намален спрямо предходния й вариант максимален размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, в общ размер до 7,5 млрд. лв., включително поетият нов държавен дълг от 2,9 млрд. лв. за изплащане на стар дълг. Държавният дълг като процент от брутния вътрешен продукт остава на приблизително същото ниво като 2022 година - 22%.

Стратегията се основава на Закона за държавния дълг и осигурява общата рамка на дълговото управление в средносрочен план. В нея са заложени водещите принципи и насоки на политиката по управление на държавния дълг през следващите три години, като същевременно са описани индикативните мерки и използваният инструментариум за постигане на заложените стратегически цели. Основната цел на политиката по управление на държавния дълг за периода 2023-2025 година е насочена към осигуряване на необходимите средства за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на планирания дефицит по държавния бюджет и обезпечаване на ликвидната позиция на фискалния резерв.

Публичното й оповестяване е гаранция за предвидимост и прозрачност на процесите по управление на държавния дълг.