Внимание! Пожароопасен сезон в горите

Седемте най-застрашени области са: Благоевград, Бургас, Враца, Монтана, Пазарджик, София и София-област

В първите области на територията на страната вече е обявен пожароопасен сезон в горите. Това са Благоевград, Бургас, Враца, Монтана, Пазарджик, София и София-област, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите.

Предприетите мерки са във връзка с осигуряването на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горски територии и на основание Закона за горите.

Предвидени са мерки, които да предотвратят възникването на пожари.

Забранява се паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по малко от 100 метра от границите на горските територии по време на пожароопасния сезон. Собствениците на горски територии също трябва да внимават, за да не допускат пожари.

Ръководителите на сдружения на ловците и риболовците трябва да инструктират своите членове за правилата за пожарна безопасност.

Кметовете пък трябва да поддържат телефонна връзка с пожарна при възникване на горски пожари.

Изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за целта места. Особено внимание трябва да се обърне на почистването на тревните площи покрай железопътни линии и пътища, линейни съоръжения, земеделски земи, вилни зони, туристически хижи и др. Всички големи комплекси от култури и насаждения е необходимо да се разделят с бариерни и лесокултурни прегради, пише btvnews.bg.