В Казанлък няма да вдигат такса битови отпадъци за гражданите

Приемат нова форма на подаваните декларации за местни данъци и такси

В община Казанлък няма да се променя такса битови отпадъци за следващата година.

Общинските съветници приеха решение за промяна в Наредба № 26 на ОбС за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. Промяната в наредбата касае определянето на такса битови отпадъци за нежилищни имоти на юридическите лица на територията на общината – предприятия, фирми, училища и др., което вече ще става според количеството генериран битов отпадък. Тези изменения са в съответствие с актуалните промени в Закона за местните данъци и такси, а именно от 1 януари 2015 г. отпада определянето размера на такса битови отпадъци върху основа, определена от Общинския съвет – данъчна оценка, отчетна стойност или пазарна цена на недвижимите имоти.

С промяната в Наредба № 26 и приемането на нова форма на подаваните декларации до дирекция „Местни данъци и такси“ се постига по-голям контрол, справедливост и прозрачност при определяне броя на съдовете за смет на юридическите лица и заплащането от тяхна страна на местните такси за нежилищните им имоти.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен