Асоциацията на парковете в България е нелегитимна

Тома Белев я оглавява незаконно

Национална гражданска коалиция „Природата за хората и регионите” изпрати сигнал до Министерство на земеделието на храните, Министерство на околна среда и водите, Изпълнителна агенция по горите, Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, Агенция по обществените поръчки и Инспектората към Министерски съвет и Сметната палата, че сдружение „Асоциация на парковете в България” от почти шест години е с нелегитимно управление.

Цялата дейност на сдружението, включително и участието им в обществени поръчки и усвояване на средства по еврофондове е в противоречие на българското законодателство. Този факт се прикрива от председателя на сдружението – Тома Белев, и от членовете на Управителния съвет – Михаил Михайлов, Юлия Тумбаркова , Иван Иванов и Милко Белберов.

От 2008 г. насам всички членове са нелегитимни не само поради факта, че им е изтекъл мандата преди 6 години, но и че са и изключение на Юлия Тумбаркова другите са освободени от постовете директори на природни паркове и нямат законно основание да участват в управлението на Асоциация на природните паркове в България. Вписването на Тома Белев като председател на Управителния съвет на Асоциацията, освен че е извършено в противоречие на закона е и в нарушение на устава на организацията. Съгласно чл. 36, ал.1 от Устава Председателят на управителният съвет е член на Управителният съвет, а Тома Белев не е член, а само представляващ члена, който е Дирекцията на парк „Витоша“.

Това нарушение на устава обяснява защо няколко години след прекратяване на правомощията му като Директор на ДПП „Витоша“ все още представлява една организация, към която няма вече никакво отношение.

В сигнала се иска ревизия на всички обществени поръчки, в които е участвала Асоциацията, проверка на представените документи, поради съмнения в легитимното представителство, искане за ревизия дейността на посочените паркове. Настоява се още Министерство на земеделието и храните да разпореди на директорите на парковете на свикат Общо събрание, на което да изберат легитимни органи на Асоциацията или пък да прекратят дейността й, съгласно Устава. Нарушенията в Закона са в 3 пункта:
1. От 2008 г. насам членовете на УС съзнателно са бездействали и заблуждавали обществото и институциите, че легитимно представляват Сдружението, защото не свиквали Общо събрание и не са отразили необходимите промените в ръководството на сдружение „Асоциация на парковете”. Това е нарушение на закона и Устава на сдружението.
2. Членовете на Управителния съвет не могат да вземат решения и да представляват Асоциацията законно, защото вече не са представители на членовете на Сдружението (на Дирекциите на парковете), тъй като трудовите им договори са прекратени. Това означава, че в сегашната си дейност те не защитават интересите на членовете на Сдружението, а свои лични интереси.
3. Дирекциите на природните паркове, които са членове на Асоциацията, към момента не са представени в ръководството.
Законосъобразното действие, което е трябвало да бъде извършено от страна на на председателя на Асоциацията и на членовете на Управителния съвет, е било след изтичане на мандатите им или след прекратяването на трудовите им правоотношения с Дирекциите на парковете, да подадат молба за освобождаване и от ръководните органи на Сдружението. След това по законно установения ред трябва да се свика Общо събрание и промените в представителството да бъдат вписани. Самият председател на „Асоциация на парковете в България” Тома Белев от февруари 2012 г. не изпълнява длъжността на директор на ПП „Витоша”, което е трябвало да бъде отразено и по тази причина е трябвало да бъде освободен от Общото събрание на Сдружението като негов председател.
В компетенцията на Изпълнителна агенция по горите като принципал е решението дали председателят на Управителния съвет на Асоциацията и четиримата членове на УС да бъдат обвинени в престъпно бездействие и злоупотреба с влияние чрез използване на заблуждаващи факти.
Предисторията:
На 13 март 2003 г. Софийския градски съд, фирмено отделение с Решение № 1 регистрира сдружение с наименование „Асоциация на парковете в България”. Учредители са:
- ДПП „Витоша” – представлявано от инж. Тома Георгиев Белев;
- ДПП „Русенски Лом” – представлявано от инж. Милко Сотиров Белберов;
- ДПП „Рилски манастир” – представлявано от инж. Михаил Борисов Михайлов;
- ДПП „Златни пясъци” – Представлявано то инж. Юлия Димитрова Тумбаркова;
- ДПП „Сините камъни” – представлявано от инж. Иван Йорданов Иванов;
- ДПП „Персина” – представлявано от Ана Пейзанова;
- ДПП „Врачански Балкан” – представлявано от инж. Николай Ненчев;
- ДПП „Шуменско плато” – представлявано от инж. Дарина Николаева;
- ДПП „Странджа” – представлявано от Стефан Златаров.
От решението на съда става ясно, че учредители на Асоциация на парковете не са физическите лица, а Дирекциите на девет държавни природни парка, които са на бюджетна издръжка към Изпълнителна агенция по горите. Към тогавашния момент – 2003 г., изброените по-горе физически лица са директорите на природните паркове.

Съгласно цитираното по-горе Решение № 1 и съгласно Устава, членове на Управителния съвет са ДПП „Витоша”, представено от Тома Белев, ДПП „Русенски Лом”, представено от Милко Белберов, ДПП „Рилски манастир”, представено от Михаил Михайлов, ДПП „Златни пясъци”, представено от Юлия Тумбаркова и ДПП „Сините камъни”, представено от Иван Иванов и се вписва като председател на Управителния съвет – Тома Георгиев Белев.
От учредяването си през 2003 г. „Асоциация на парковете в България” е използвана като инструмент за натиск и реализиране на частни интереси в областта на опазване на околната среда, в законодателството, печелене на поръчки, включително и налагане на екологичен и съдебен терор върху публични и частни инвестиционни проекти, общини и бизнес.

НГС „Природата за хората и регионите”
* От "Природата за хората и регионите" предоставят и два документа, които не публикуваме, защото съдържат лични данни.