Стара Загора обновява тролейбусния си транспорт по европейски проект

Четири договора на обща стойност 6 733 000 лв. по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“, подписаха кметът на Стара Загора Живко Тодоров и управителят на общинската фирма „Тролейбусни превози“ инж. Димитър Авджиев с фирмите изпълнители, избрани след проведени процедури по Закона за обществените поръчки. Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2015 “Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”.

Максималната обща сума на проекта е 28 903 000 лева, а общият размер на безвъзмездната финансова помощ - 24 643 458 лева.

Основната цел на проекта е увеличаване възможностите за избор за екологичен транспорт - тролейбусен и велосипеден, с гарантирано качество, бързина и безопасност на придвижване. По отношение на тролейбусния транспорт (въведен в Стара Загора през 1987г.) дейностите по проекта включват: доставка на нови тролейбуси, цялостна подмяна на ВКМ (въздушно-контактната система), както и въвеждане на информационна система, показваща на дисплей информация в реално време след колко минути пристига следващият автобус или тролейбус.

Предвижда се и промяна на външния вид и дизайна на спирките от градския транспорт. По отношение на велосипедния транспорт проектът включва изграждането на обособени велоалеи, с обща дължина  7.8 км, в рамките на градската улична мрежа, пресичащи града.

Най-големият договор като стойност е този, касаещ рехабилитацията на контактна мрежа и изграждане на нова въздушно-контактна мрежа (ВКМ) за тролейбусния транспорт, която е 19,1 км. Стойността на договора е 4 413 447,72 лв. с ДДС. Срокът на изпълнение е 200 календарни дни, от които 30 за проектиране.

Изпълнител е софийската фирма „Сатис“ ДЗЗД. За първи път ще бъде извършен основен ремонт на ВКМ в Стара Загора като от 1987г. до момента, това не е правено. Очакваният ефект от рехабилитацията на тролейбусната мрежа е създаване на надеждни транспортни услуги, съчетаващи бързина, безопасност и удобство при пътуване.

Консорциум „Хемус-Дизайн-Строй“, град София ще проектира и извърши СМР по градската пътна мрежа.

През пролетта на 2015г., старозагорци ще могат бързо и безопасно да се придвижват с велосипед по специални велоалеи, които ще бъдат част от пътната инфраструктура на града. Стойността на договора е 2 134 583,27 лева с ДДС.

Останалите два договора, които се подписаха днес са свързани с ремонт и рехабилитация на тролейбусното депо в Стара Загора и доставка на оборудване, което ще създаде по-добри и безопасни условия на труд в общинското дружество. Изпълнителят на ремонта, старозагорската фирма „СТА Инженеринг“ЕООД, ще приключи в края на м. юни. Сумата по договора е 100 232,48 лева с ДДС. Софийската компания „Евромаркет Аутомотив“АД ще достави на тролейбусни превози оборудване за 84 607,20 лв. с ДДС.

По проекта има още 5 дейности, които са на етап „Провеждане на обществена поръчка“.  Най-важни сред тях са: доставка на 14 тролейбуса и доставка на специализиран автомобил за ремонт и поддръжка.

Прогнозната стойност по бюджет е 11 540 120.68 лв.

Следващата дейност е изграждането на информационна система (телематика) - изготвяне на работен проект, доставка и монтаж. Прогнозната стойност по бюджет е 4 923 449.98лв. Проектирането, ремонта и рехабилитацията на токоизправителните станции (ТИС) също очакват своя изпълнител. Предстои да се избере одит за проекта и строителен надзор по изпълнението на ремонта и рехабилитацията на ВКМ и ТИС на тролейбусната мрежа.

Цялостното завършване на дейностите по проекта се очаква да бъде 05.07.2015 год.