Община Бургас обявява конкурс за управител на Областния информационен център

Общината публикува условията, на които трябва да отговарят участниците

Община Бургас откри конкурс за управител на Областния информационен център (ОИЦ) - гр. Бургас.

Ето условията, на които трябва да отговарят участниците в конкурса:

Минимални изисквания:

-          висше образование – степен магистър

-          професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция, свързана с разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на проекти с европейско финансиране, или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги, или опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, обучения и др.

-          компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, Internet, др.

-          владеенето на английски език и/или друг от работните езици на ЕС се счита за предимство.

Основни задачи:

-          планира, организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОИЦ

-          контактува и сътрудничи с други мрежи за информация на ЕК, регионалните структури на министерствата, с областните управи и с общините

-          координира и контролира работата по разпространяването на информация и документи

-          контактува с представителите на медиите

-          отговаря за организирането на събития за популяризиране на оперативните програми на територията на областта – семинари, обучения, посещения, лекции и др.

Провеждане на конкурса:

  1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
  2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
  3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
  4. Необходими документи:

-          професионална автобиография на български, в Europass формат

-          копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

-          копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка и др.)

-          други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Основна заплата: до 1100 лв.         

Място на подаване на документите: Деловодство на Община Бургас -  ул. "Александровска" № 26

Срок за подаване на документи: 11.07.2014 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Бургас, на Областна администрация Бургас, както и на Единния портал www.eufunds.bg.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен