Резултатите от одита на КТБ – ясни до края на седмицата

Одиторите внасят докладите си в БНБ днес

Днес изтича срокът от 10 работни дни за преглед на активите и пасивите на банковата група КТБ, възложен на независими одитори от квесторите на двете банки.

Докладите ще бъдат представени на квесторите, които ще ги внесат в БНБ до края на днешния работен ден. В КТБ АД прегледът се извършва съвместно от „Делойт Одит“ ООД, „Ърнст и Янг“ ООД и „Афа“ ООД, а в „Креди Агрикол България“ ЕАД – от „Афа“ ООД.

На 20 юни Българската народна банка постави КТБ под специален надзор, след като банката изчерпа ликвидността си и преустанови разплащания. Акционерите в банката с дял от над 10 на сто бяха лишени от право на глас и бяха назначени квестори.

Докато банката е под специалния надзор, вложителите няма да могат да теглят спестяванията си от нея. Под специален надзор и с назначени квестори е и дъщерната на КТБ „Креди Агрикол България“.

Впоследствие БНБ обяви, че Корпоративна търговска банка ще отвори отново на 21 юли, като ще се търси увеличение на капитала на банката със средства от Българска банка за развитие и Фонд за гарантиране на влоговете.

Същевременно от КТБ обявиха, че гражданските й трезори ще работят. Кредиторът допълни, че "банката не е изключена от платежната система и платежни нареждания към КТБ могат да се изпълняват, включително и с цел погасяване на кредити".

Междувременно квесторите обявиха с колко се намаляват апетитните лихви по привлечените средства в банката.

Снимка на Деня

Щрихи от Плевен