Студентите гласуват и със заверени книжки

Ако заверката не е приключила е нужна заверена книжка от предишния семестър

Студентите редовно обучение ще могат да гласуват с валиден документ за самоличност и надлежно заверена от учебното заведение студентска книжка, съобщава ЦИК.

Ако заверката на книжките не е приключила, студентите се легитимират със студентска книжка, надлежно заверена за втория семестър на 2013/2014 г. учебна година.

Студентите І курс и студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, се легитимират с уверение от съответното учебно заведение, от което да е видно, че са приети като редовни студенти.

При гласуване членовете на секционната комисия на лицевата страна на уверението отбелязват датата и факта на гласуването и слагат печата на СИК по начин, който да не засяга текста на уверението, съобщават от Комисията.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"