До 30 000 лева за проект по "Красива България" през 2015 година

Кампанията за кандидатстване започва от 17 ноември

Проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната ще продължи до 19.01.2015 г. включително.
Мерките, по които може да се кандидатства за бюджет 2015 са три: „Подобряване на обществената среда в населените места”; „Подобряване на социалната инфраструктура” и „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”, съобщиха от Областния информационен център в Стара Загора.
Общата стойност на бюджета за всеки кандидатстващ обект ще бъде минимум 30 000 лв. с ДДС и максимум 300 000 лв. с ДДС, като изискуемата минимална съфинансираща вноска от всеки кандидат ще е 50% по първите две мерки, или 20% по третата мярка.
Допустими кандидати в кампанията ще са общини и областни управители, държавни институции, контролни органи и вписаните от компетентните органи като юридически лица религиозни институции (вкл. църковни настоятелства) и читалища, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.
Допустими проекто-предложения в кампанията ще са свързаните със строително-монтажни/ремонтни работи на:
- сгради или самостоятелни обекти в тях, вкл. прилежащите им външни пространства, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, транспорта и съобщенията, спорта и социалния туризъм, почивното дело, вероизповеданията, публични площи за обществено ползване като площади, паркове и градини и мемориални обекти в тях;
- обекти със статут на недвижима културна ценност;
- сгради или самостоятелни обекти в тях, вкл. прилежащите им външни пространства, които са за обществено обслужване в областта на: образованието и науката - детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни; здравеопазване - лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни; предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип - дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе", приюти и обществени трапезарии;
- съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство с цел предоставяне на социални услуги от резидентен тип - център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и преходно жилище.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен