Община Добрич ще следва Пътна карта за енергийно развитие

Проектът е до 2050 година

Община Добрич ще следва Пътна карта за устойчиво енергийно развитие до 2050 година. Стратегическият документ, който предстои да бъде приет на заседание на Общинския съвет, е

подготвен в рамките на проект "IMAGINE - Нискоенергийни градове". Добрич заедно с още осем чуждестранни общини е партньор в инициативата на Европейската асоциация на енергийните

градове, съобщава БТА.

Още до 2020-а в общината трябва да бъде постигнато намаляване на въглеродните емисии с 25 на сто спрямо базовата 2000 година. Сред краткосрочните цели е и спад от 25 на сто в

потреблението на енергия. Делът на възобновяемите енергийни източници в общото енергопотребление трябва да нарасне до 20 на сто.

В следващите години общината ще въведе система за мониторинг на енергийните спестявания. Ще бъдат извършени енергийни одити и сертифициране на сгради - общинска собственост. Върху покривите и фасадите на публични здания ще бъдат монтирани фотоволтаични панели за производство на енергия за собствени нужди. След прилагане на енергоспестяващи мерки ще

бъдат правени повторни енергийни обследвания и ще бъдат издавани удостоверения за енергийните спестявания. Стратегията предвижда да бъде въведена система за автоматично централизирано управление на уличното осветление като се модернизира съществуващата инфраструктура и се изгради нова.