Преструктурират администрацията на спортното министерство

Правят специализирана администрация "Младежка политика”, която обединява политиката, координацията и информация за младите хора

Кабинетът прие изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта. Това стана ясно след днешното редовно заседание на Министерски съвет.

Основните цели на промените са постигането на институционално решение на актуализираните приоритети на ведомството, подобряване на координацията между отделните структурни звена и конкретизиране на функциите им, засилване на контрола и отчетността.

Числеността на персонала в административните звена на министерството се запазва (185 щата), разпределени в 11 дирекции – четири в общата и седем в специализираната администрация.

Към общата администрация, включваща досега действащите дирекции „Административно-правно и нормативно обслужване“, „Финанси“ и „Връзки с обществеността и протокол“ се създава четвърта – „Обществени поръчки“.

В специализираната администрация към съществуващите дирекции „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие“, „Ученически и студентски спорт“, „Елитен спорт“ и „Координация и контрол на спортната подготовка“ се създават нова – „Младежка политика”, която обединява политиката, координацията и информация за младите хора.

Дирекция „Масов спорт“ се трансформира в „Спорт за всички и регионална координация“, а дирекция „Международно сътрудничество“ става „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“.

Към нейните функции се добавят координацията, подготовката, разработването и представянето на проекти за финансиране по оперативните програми.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен