Балчиклии влизат отново безплатно в Двореца

Издадоха 600 пропуски за свободен достъп до Университетска ботаническа градина

Над 600 са издадените пропуски от Община Балчик, осигуряващи свободен достъп до Университетска ботаническа градина, в изпълнение на рамковото споразумение за сътрудничество между местната власт и Софийския университет "Св. Кли­мент Ох­ри­д­с­ки”. От Информационния център всеки жител на общината може да получи този документ. Припомням, че двете страни обе­ди­ня­ват уси­лията си от тази година за раз­ви­тие на на­у­ч­ноиз­с­ле­до­ва­тел­с­ка­та, об­ра­зо­ва­тел­на­та, кул­тур­на­та, со­ци­ал­на­та дей­ност и ту­ри­з­ма. Ще се съ­дей­с­т­ва за про­ве­ж­да­не на кул­тур­ни, на­у­ч­ни и дру­ги съ­би­тия, ка­то до­с­тъ­път за уча­с­т­ни­ци и пу­б­ли­ка ще бъ­де сво­бо­ден. Пър­ви от спо­ра­зу­ме­ни­е­то ще се въз­по­л­з­ват подрастващите, за които ще бъдат организирани "зелени училища”, съобщи радио Варна.

В момента в ботаническата градина цъфтят т. нар. "арестувани” орхидеи. Вече втора година 580 растения, конфискувани през юни 2013-а, намират добри условия за развитие в градината, която е със статут на спасителен център, съгласно Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна. Поради специфичния статут те не са достъпни за гостите, но може да бъде видян в постоянната експозиция кактус - ветеран от Мексико - един от най възрастните в Европа, на близо 90 години.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен