Окръжна прокуратура отчете дейността си

През 2014 г. са наблюдавани 4977 преписки, от които са решени 4838

Съвещание по приемане на годишния доклад за дейността на Окръжна прокуратура гр.Добрич, на което беше  отчетена  дейността  на прокуратурите в Добричкия съдебен район бе проведено но 24 март.  На съвещанието присъстваха г-н Евгени Диков – директор на НСС и заместник-главен прокурор по разследването, г-н Марио Стоянов – прокурор във Върховна касационна прокуратура в отдел 1 „Специализиран”, г-жа Стефка Якимова - прокурор в Апелативна прокуратура гр.Варна, г-жа Галатея Ханджиева - административния ръководител на Окръжен съд гр.Добрич, г-жа Красимира Иванова - административен ръководител на  Административен съд гр.Добрич, г-н Цветомил Цанев - директор на ОД на МВР гр.Добрич, г-н Георги Георгиев – директор на ТД ”НС” гр.Добрич и г-н Калин  Рачев – отговорник на разследващите полицаи при Първо РУ на МВР гр.Добрич.

Представителите на Върховна касационна прокуратура и Апелативна прокуратура гр.Варна дадоха положителна оценка за дейността на прокуратурите в добричкия съдебен район.

През отчетната 2014 год. се отчита много добра резултатност в дейността на прокурорите от района на Окръжна прокуратурата гр. Добрич.

  • През отчетната 2014 год. е запазен относително високия дял на приключените и решените през годината преписки спрямо общо образуваните такива. През годината са наблюдавани 4977 преписки, от които са решени 4838. Образувани са 1115 досъдебни производства по преписки. Били са наблюдавани 5588 досъдебни производства, от които са приключени 4744 досъдебни производства. Образувани  и проведени са били 47  незабавни производства, както и проведени  354  бързи производства.
  • През отчетната 2014 год. в съдилищата в Добричкия съдебен район са внесени 807 прокурорски акта. Общият брой на предадените през отчетната 2013 год. на съд лица е 975.
  • През 2014 год. съдилищата в Добричкия съдебен район са образували  807  нови наказателни  дела по внесени от прокуратурата актове.
  • Общият брой на постановените от съдилищата осъдителни и санкционни присъди по обвинителни актове, определения по чл. 382 от НПК и по чл. 384 ал.І от НПК за одобряване на споразумения и решенията по чл. 378 ал.ІV т.1 от НПК, във връзка с чл. 78а ал.І от НК през отчетната 2013 год. е 757.
  • Осъдените и санкционирани лица с влезли в сила съдебни актове през 2014 г. са  944.
  • Извършени са били 79  проверки по надзора за законност.
  • Във връзка с изпълнение на задълженията им по ЗОПДНПИ /Закон за отнемане в полза на държавата незаконно придобито имущество/. В ТД КОНПИ гр. Варна прокурорите от района на Окръжна прокуратура гр.Добрич са внесли  общо 209 уведомления по чл. 25 от ЗОПДНПИ.
  • През 2014 год. прокурорите в района на ОП гр.Добрич са предявили 11 граждански искове и са участвали в 97 граждански дела.
  • Прокурорите в района на ОП гр.Добрич са участвали в 369 административни дела.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"