Откриха 14 нарушения в мина Оброчище след смъртта на работник

През април Инспекцията по труда са извършели 88 проверки

Проверката по повод на смъртната злополука станала на 7 април 2015 г. с работник на „Евроманган” ЕАД, в Оброчище приключи в края на месец април. По време на проверката са констатирани общо 14 нарушения на трудовото законодателство, от които 1 неизпълнено предписание от предходната проверка. За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 12 задължителни за изпълнение предписания и е съставен 1 акт за спиране.     

 

През месец април 2015 г. са извършени 88 проверки, от които 14 за проучване на жалби и сигнали. По време на проверките са констатирани 388 нарушения на трудовото законодателство, от които 1 неизпълнено предписание от предходна проверка. Нарушенията, относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са 204, а тези по трудовите правоотношения са 184 броя. Установените лица без писмени трудови договори и допуснати до работа преди да бъде изпратено уведомление  до НАП за този период са 5. За отстраняване на констатираните нарушения  са дадени 381 задължителни за изпълнение предписания и 2 спрени съоръжения и работни места.

Съставени са 9 акта, от които 3 за нарушения по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и 6 за нарушения по трудовите правоотношения. През същия период са издадени 6 наказателни постановления, връчени са 11 наказателни постановления. Влезлите в сила наказателни постановления са общо 8 броя на стойност 4100 лева.

Постъпили са 15  жалби и сигнали за нарушения на Кодекса на труда, разгледани и решени са 12 жалби и сигнали.

По заповед на изпълнителния директор на ИА „ГИТ” от 20.04.2015 г. се извършват проверки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в строителни обекти в населените места и в курортните селища по Черноморското крайбрежие. За периода от 20.04.2015 г. до 22.05.2015 г. са приключили проверките на 10 обекта, като констатираните общо нарушения са 40, в т.ч. 21 по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 19 по трудовите правоотношения.

Най-често допусканите нарушения на строителните обекти са:

Работодателите не създават необходимата организация за осъществяване на ефективен контрол и недопускане до работа на лица, неизползващи осигурените им и  изискващите се лични предпазни средства при извършване на строителни работи.

●  Работодателите разработват и утвърждават писмени  инструкции по безопасност и здраве, но не ги обявяват по  подходящ начин на работните  места в обектите.

За допуснатите нарушения са 5 акта – 1 на възложител и 4 на строители. Актовете са съставени за неупражняване на контрол и допускане до работа на строителната площадка на лица, които не използват предоставените им лични предпазни средства; необезопасени изкоп и отвор на строителната площадка и допускане до работа преди работодателят да е връчил на работника, копие от заверено уведомление за сключения трудов договор.

По данни от НОИ трудовите злополуки станали при осигурители от област Добрич през месец април са 4 броя, от които една е смъртната злополука.

 

        Снимка на Деня

Щрихи от Плевен