Укрепиха моста на река Тунджа при Розово

Предпазват устоите на моста

В резултат на предприети действия от страна на Община Казанлък за намаляване на последиците от вредното въздействие на води бе проектиран и изграден праг на река Тунджа, след мост SZR 1069 Казанлък-Розово.

Хидротехническото съоръжение е изградено с цел да се предпазят устоите на моста, който се издига над р. Тунджа, на близо 1 км северно от с. Розово и 6 км южно от Казанлък. Мостът е на повече от 40 години. В този участък от река Тунджа главните водопритоци са р. Копринка, р. Бузовградска и р. Крънска, като постъпват и допълнителни водни количества от яз. „Копринка“. Поради установените ерозионни процеси в речното легло и изместване на коритото на реката в зоната пред и след моста, които застрашават съоръжението, се предприемат действия за укрепване устоите на моста чрез изграждане на праг на реката. С него се постига прекратяване на дънната ерозия и възстановяване на част от отнесените наноси непосредствено след моста, което възстановява стабилността на устоите му.

Възложител на дейностите е Община Казанлък. Строителството е извършено от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, след проведена обществена поръчка за избор на изпълнител. Финансовите средства за изграждане на обекта са в размер на124 197 лв. и са по линия на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен