Арх. Илко Николов: Гласува ли ЦИК с “НЕ“ на референдума

Арх. Илко Николов и Борис Николов сезираха Върховния административен съд за решението на ЦИК да спре излъчването на телевизионен клип, с който коалиция ПЛОВДИВ УТРЕ подкрепя референдума за електронното гласуване. Централната избирателна комисия реши да санкционира коалицията по препоръка на председателя на Съвета за електронни медии Георги Лозанов.
Жалбата, подписана от кандидата за кмет на ПЛОВДИВ УТРЕ и от председателя на Новото време в града и кандидат за общински съветник, е адресирана до върховните съдии и в нея се оспорват основанията, на базата на които клипът не само е спрян, но е препоръчано на коалицията да се наложи административно наказание за това, че агитира да се гласува с ДА в националния референдум, без да има специална регистрация за участие в информационно-разяснителната кампания за допитването.
Регистрация обаче има Новото време, което в Пловдив е част от коалицията ПЛОВДИВ УТРЕ.
„Считаме, че решението на ЦИК е неправилно, постановено е в противоречие с материалния и процесуалния закон, и е необосновано. Тези нарушения от своя страна са довели до формулиране на необосновани изводи”. – пишат в жалбата юристите на коалицията.
Те посочват и съображенията си за тези констатации:
1. Относно характера на обжалвания акт
По своята същност обжалваното решение представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК. Като такъв и предвид липсата на изрична разпоредба в обратния смисъл в Изборния кодекс, решението на ЦИК не подлежи на предварително изпълнение и докато същото не влезе в сила, не подлежи на изпълнение. Предварително изпълнение не е допуснато и от административния орган по реда на чл. 60 от АПК.
2. Относно незаконосъобразността на обжалвания акт
С оглед на горното, съгласно чл. 59 от АПК, решението на ЦИК следва да съдържа фактическите и правни основания за издаването му. В обжалваното решение, като правно основание за спиране на излъчването на клипа е посочен чл. 183, ал. 4 от ИК.
Цитираната разпоредба на Изборния кодекс дава правомощие на ЦИК да разпореди спиране на разпространението на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
В мотивите на решението обаче ЦИК не обсъжда наличие на обстоятелствата, посочени в разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс в клипа.
Решението на ЦИК е незаконосъобразно, тъй като фактическата обстановка, описана в мотивите, не дава основание на административния орган за постановяване на акт за спиране на излъчването на процесния клип. Клипът не съдържа материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Не е установено нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК и законът не е приложен правилно.
От друга страна, ЦИК приема, че основание за приемане на решението е нарушение на забраната за излъчване на агитационни материали при липса на регистрация за участие в информационно-разяснителната кампания за националния референдум от наша страна. Такава забрана не е уредена нито в Изборния кодекс, нито в някой друг специален закон. Доколкото забраната не е установена със закон, не може да е налице и административно нарушение.
Независимо от горното, дори и да бъде установено нарушението, за което се твърди, то не е основание за спиране на разпространението на клипа. ЦИК няма такова правомощие по закон, при положение че не е налице някоя/някои от хипотезите по чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.

Както вече обявихме от коалиция ПЛОВДИВ УТРЕ, описаните действия от страна на СЕМ и ЦИК спрямо 10-секундния клип, с който призоваваме българските граждани да подкрепят електронното гласуване, според нас са опит да бъде неглижиран и дори забранен референдумът като най-силната форма на пряка демокрация.
Въпреки че сме убедени в липсата на каквито и да било законови основания за санкциите, предприети от СЕМ и ЦИК спрямо видеоклипа на коалиция ПЛОВДИВ УТРЕ в подкрепа на националния референдум, ние преработихме клипа по техните изисквания. Но няма да спрем да агитираме в подкрепа на електронното гласуване, няма да спрем да призоваваме хората да участват в референдуми, защото вярваме в силата на всеки свободен глас.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен