699 лева е средната работна заплата в областта през септември

В столицата вземат 1 193 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември  2015 г. намаляват с 1.4 хил., или с 3.3% спрямо края на юни 2015 г.

В края на септември 2015 г. наетите лица в област Добрич са с 2.3% в повече в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата за месец юли 2015 г. е 694 лв., за август - 685 лв., и за септември - 699 лева.

През третото тримесечие на 2015 г. средната месечна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2015 г. до 693 лева, при 874 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна заплата е 741 лв., а за частния - 676 лева.

През третото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 5.8% в сравнение със същия период на 2014 година.

Най-високи заплати през третото тримесечие на  2015 г. са получили в секторите: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 039 лв.,  „Добивна промишленост” - 926 лв.„Държавно управление”  - 897 лв.,  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти,                                                                                                                                                                        далекосъобщения” - 819 лв., „Селско, горско и рибно стопанство” - 779 лв. Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Професионални дейности и научни изследвания” - 519 лв.,„Административни и спомагателни дейности” - 549 лв., „Преработваща промишленост” - 554 лв., „Транспорт, складиране и пощи” - 556 лв. и „Други дейности” - 566 лева.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Добрич е на 13-о място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 193 лв., Враца - 871 лева и Стара Загора - 870 лева.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен