Изготвен е проект на нов Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари

Мисия Добрич

13-05-2016, 13:35

Снимка:

dobrichutre.bg

Автор:

DobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Предстои да бъде приет от Общинския съвет

Изготвен е проект за нов Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на общината, това е написано в справка на сайта на общината. Причините и мотивите за предложението да бъде приет новият правилник са представени в Докладна записка от кмета на Добрич Йордан Йорданов.

Проектът на този нормативен акт се внася повторно за приемане от Общински съвет, тъй като в заседанието от миналия месец бе върнат от общинските съветници за доработване. В Община град Добрич е представен Одиторски доклад, изготвен във връзка с извършена проверка на дейността, счетоводните документи и регистрите на Общинско предприятие „Общински пазари” – Добрич. Проверката е направена за периода от 1-ви януари 2014 г. до 30-ти юни 2015 г. Одиторите са направили заключение, че процесът по организацията и събиране на приходите от пазари и терени общинска собственост е необходимо да бъде оптимизиран и регламентиран само в един нормативен акт. Към днешна дата дейността на търговците на територията на общинските пазари в град Добрич е уредена в Наредбата за търговската дейност на територията на общината, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на Община град Добрич, утвърден от кмета на Община град Добрич в края на 2010 г., и Правилата за събиране, внасяне и контрол на приходите от такси, извършвани от ОП „Общински пазари” в Добрич. В докладната записка се посочва необходимостта нормативните актове, които уреждат дейността на общинските пазари, след анализ да бъдат систематизирани и да се създаде един нормативен акт, в който да се уредят подробно всички обществени отношения, които възникват и са свързани с дейността на общинските пазари на територията на общината. Във връзка с това кметът със заповед в началото на тази година нареди да бъде сформирана работна група от общински служители, която да анализира текстовете на нормативните актове и да бъде съставен проект на нов Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на общината, в който да бъдат обхванати всички обществени отношения, които са свързани с дейността на общинските пазари на територията на общината. По този начин ще бъдат улеснени производителите и търговците, които извършват търговска дейност на територията на пазарите и няма да е необходимо да познават всички нормативни актове на общината, които са свързани с дейността им. От друга страна ще бъде облекчена и работата на администрацията и самото общинското предприятие. Комисията е посетила търговците на Централния кооперативен пазар в Добрич и се е запознала с всички искания и желания на работещите на пазара. В докладната записка е посочено, че проектът до голяма степен удовлетворя желанията на търговците. След като Правилникът бе върнат за доработване от Общинския съвет, Комисията е разгледала всички постъпили предложения и е доработила документа, като се е съобразила с направените препоръки от общинските съветници и служителите от общинско предприятие „Общински пазари”. Целта на новия нормативен документ е да бъде постигната по–голяма яснота, коректност, публичност и обективност при регулиране на взаимоотношенията, които са свързани с дейността на общинските пазари на територията на общината.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен