754 са били обвиняемите в Добричко през 2015-та

Най-много са осъдените мъже на възраст между 30 и 39 години

През 2015 г. в област Добрич са приключили делата за 702 извършени престъпления.     За 354 от тях съдебните производства са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 225 - с условно осъждане, за 8 - с оправдаване, за 2 - с прекратяване, и за 113 - с освобождаване от наказание, съобщават от отдел Статистически изследвания – Добрич към ТСБ - Североизток.

С осъдителни присъди са приключили делата за 579 извършени престъпления, което е със 25.0% по-малко в сравнение с 2014 година.

През 2015 г. в област Добрич обвиняеми са били 754 лица, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 379 лица, или 50.3% от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 246 (32.6%) лица;

• освободени от наказателна отговорност са 114 (15.1%) лица;

• оправдани са 13 обвиняеми лица (1.7%);

• на 2 лица делата са прекратени (0.3%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Добрич през 2015 г. е 625, като в сравнение с 2014 г. намалява с 27.6%.

Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 28, или 4.5% от всички осъдени.

Най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 174, или 84.1% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 170 лица.

 Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2015 г., са 29 и наказаните  са 29.

С осъдителна присъда са приключили делата за 192 извършени престъпления против собствеността.

Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество със 83.9% от престъпленията против собствеността и 22.9% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 158 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 208.

По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2015 г. за 11 грабежа са осъдени 14 лица.

За измама са осъдени 8 лица, или 3.3% от осъдените за престъпления против собствеността.

През 2015 г. са осъдени за извършването на:

-престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, -изпълняващи публични функции – 65 лица

-престъпления против стопанството – 50 лица

-престъпления срещу личността – 22 лица

-документни престъпления - 15 лица

-престъпления против брака, семейството и младежта - 14 лица

-престъпления против реда и общественото спокойствие - 5 лица

Броят на осъдените мъже е 93.0% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете във възрастовите групи 30 - 39 години (160 лица) и 18 - 24 години (143 лица) - съответно 27.5 и 24.6% от общия брой на осъдените мъже. Осъдените жени са 44.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен