Президентът е опростил близо 437 000 лв. несъбираеми вземания от граждани

Президентът Росен Плевнелиев е опростил задължения на 221 граждани към бюджета за 472 533,65 лв., за четиригодишния период от месец май 2012 г. до 1 юли 2016 г. Цифрите са били обявени при публичното представяне на отчета за дейността на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания (КОНДВ) към президента, съобщават от пресотдела на президентската институция.

Направените от комисията предложения към президента за опрощаване на задължения са мотивирани от изключително тежкото финансово и здравословно състояние на гражданите ,отчитат от президентството. При изготвянето на мотивите КОНДВ е разгледала и становища от институциите, които имат отношение към вида на задълженията, както и обективните фактори, характеризиращи молителите, заявява председателят на комисията Пламен Конов.

Опростени са задължения по 98 молби на майки за неправилно получено парично обезщетение за отглеждане на малко дете за периода, когато детето е било настанено в детско заведение. Получените молби са удовлетворени, тъй като майките и семействата им не притежават недвижими имоти или са в лошо здравословно състояние или в подобно положение са членове на техните семейства, което е довело до завишени разходи за поддържане на тяхното здраве, както и до липсата на възможност за получаване на добри доходи. Уважени са и молби на многодетни и самотни майки.

Удовлетворените молби за опрощаване на задължения, произтичащи от неправилно получени суми като целеви помощи и месечни помощи по Закона за социално подпомагане, са 38. Това са задължения на социално слаби лица, които са безработни и се издържат от изплащани социални помощи, които са единственият им доход. Много от длъжниците са в тежко физическо и психическо състояние.

За опрощаване на неправилно изплатени суми за пенсии, Комисията е одобрила 16 молби, които са предимно на възрастни хора с редица заболявания. Задълженията се отнасят и за неправилно получени инвалидни пенсии, които са минимални по размер или наследствени пенсии, получени от деца, прекъснали обучението си и нямащи право на пенсия.

КОНДВ е удовлетворила 4 молби за опрощаване на дължим данък върху недвижим имот. В конкретен случай предложението на Комисията за опрощаване се отнася за момче ненавършило 18-годишна възраст и загубило при катастрофа и двамата си родители. По други молби Комисията е приела за основателно становището на Общинския съвет да се опрости данъкът.

От май 2012 г. до 1 юли 2016 г. КОНДВ не е опростила държавни вземания на обща стойност 10 282 801,36 лв., по молби на 721 граждани. Получените молби са за опрощаване на неплатени данъци върху движима и недвижима собственост, за невнесени здравни осигуровки, глоби и наложени имуществени санкции и за надвзети суми за пенсии. Комисията мотивира своите предложения с доброто материално и имотно състояние на длъжника, както и с получавани добри месечни доходи за издръжка и добро здравословно състояние. В тези случаи Комисията приема, че дължимите суми не са несъбираеми и има възможност чрез ефективни изпълнителни действия те да бъдат събрани и внесени в приход на бюджета на държавата.

За посочения период са постъпили и 284 молби за опрощаване на суми, които не представляват държавни вземания и не са от компетентността на КОНДВ, на обща стойност 1 742 768,65 лв, оитчита още председателят на Комисията Пламен Конов. Това са молби, отправени от физически лица за опрощаване на сметки за топлинна  и електрическа енергия, топла вода и други комунално-битови услуги, както и по отношение на невърнати кредити, неплатени наеми за имоти частна общинска собственост, такса за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен