Публикуван е проектът на Устройствен правилник на АГКК за обществено обсъждане

Той предвижда промяна в структурата на агенцията

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проект на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Той предвижда промяна в структурата на агенцията, която включва премахване на длъжността заместник-изпълнителен директор и на Главна дирекция „Регионални служби“, както и създаване на звено за вътрешен одит.

След приемането му числеността на персонала на АГКК ще се увеличи с 52 щатни бройки, които ще бъдат прехвърлени от Министерството на земеделието и храните (МЗХ), с което общият брой ще се промени от 345 на 397. По този начин ресурсно ще бъде обезпечено ускореното създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираната територия чрез ползване на данните от картата на възстановената собственост.

Общата администрация на агенцията ще включва 37 щатни бройки в дирекциите: „Административно-правно обслужване“ и „Финансово-стопанско управление“.

Специализираната администрация, която ще се състои от 354 щатни бройки, ще бъде организирана в 3 дирекции: „Кадастрална и специализирани карти“, „Геодезия и картография“, „Информационни системи“, както и 28 регионални служби по геодезия, картография и кадастър.

Приемането на новия Устройствен правилник на АГКК ще наложи изменение в Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в частта за общата численост на агенцията, както и на МЗХ, тъй като общата численост на областните дирекции „Земеделие“ към него ще се промени от 1814 на 1762 щатни бройки.

Проектът на Устройствен правилник е публикуван на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и в Портала за обществени консултации.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"