Световната антидопингова агенция обяви забранителния списък за 2017 година

Списъкът предстои да бъде подробно разяснен на спортните лекари на пресконференция през ноември

Световната антидопингова агенция (WADA) обяви официално и разпрати на всички страни-членки субстанциите и методите, влизащи в забранителния списък за 2017 година.
Документът е публикуван на интернет страницата на Националния антидопингов център и на страницата на Министерството на младежта и спорта и е предоставен на българските спортни федерации.
Предстои списъкът и новостите в него да бъдат подробно разяснени на спортните лекари по време на конференция през месец ноември.
В него чрез 4 основни раздела подробно са описани веществата и методите забранени за използване.
В раздел „Забранени субстанции“ има изменения в „Анаболни средства“, в „Пептидни хормони, растежни фактори, близки субстанции и миметици“, в „Бета-2-агонисти“ и в „Хормони и метаболитни модулатори“. 

В раздел „Забранени методи“, касаещ манипулирането на кръвта и кръвните компоненти се разрешава допълнителния кислород, приложен чрез инхалиране, но не венозно.
При субстанциите и методите, забранени по време на състезание един от прибавените стимуланти е лисдексамфетамина, който е неактивен предшественик на амфетамина, а при наркотичните вещества е добавен никоморфина – опиоидно обезболяващо лекарство, което след прилагане се превръща в морфин.
За установяване на схемите на употреба в раздел „Мониторингова програма“ WADA добавя още Кодеин и Kонкурентното многократно използване на бета – 2 агонисти.


Официалният текст на Забранителния Списък се поддържа от САА и се
публикува на английски и френски езици. В случай на противоречие между
английската и френската версии, преимущество има английската версия.
Този Списък влиза в сила на 01.01.2017 г.
Спортувай честно!
В съответствие с Член 4.2.2 на Световния Антидопингов Кодекс, всички Забранени Субстанции ще се считат за „Специфични Субстанции”, с изключение на Субстанциите от класове С1, С2, С.4.4, С.4.5, С6.а и Забранените Методи М1, М2 и М3.
ПОСТОЯННО ЗАБРАНЕНИ
СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ
(ПО ВРЕМЕ НА И ИЗВЪН СЪСТЕЗАНИЕ)
ЗАБРАНЕНИ СУБСТАНЦИИ
С10. НЕОДОБРЕНИ СУБСТАНЦИИ
Постоянно забранени са всички фармакологични субстанции, които не са посочени в никой от следващите раздели на Списъка и не са одобрени от държавен регулаторен орган по здравеопазване за терапевтична употреба в хуманната медицина (напр. лекарства в процес на предклинично или клинично разработване, или спрени от производство, дизайнерски лекарства, субстанции одобрени само за ветеринарно приложение).
С1. АНАБОЛНИ СРЕДСТВА
Aнаболните средства са забранени.
1. Анаболни андрогенни стероиди (ААС)
а. Екзогенни* AAС, включително:
1-андростендиол (5-андрост-1-ен-3β,17β-диол); 1-андростендион (5-андрост-1-ен-3,17-дион); 1-тестостерон (17β-хидрокси-5-андрост-1-ен-3-он); 4-хидрокситестостерон (4,17β-дихидрокси-андрост-4-ен-3-он); боландиол (естр-4-ен-3β,17β-диол); боластерон; калустерон; клостебол; даназол ([1,2]оксазоло[4',5':2,3]прегна-4-ен-20-ин-17α-ол); дехидрохлорметилтестостерон (4-хлоро-17β-хидрокси-17-метиландроста-1,4-диен-3-он); дезоксиметилтестостерон (17-метил-5-андрост-2-ен-17β-ол); дростанолон; етилестренол (19-норпрегна-4-ен-17α-ол); флуоксиместерон; формеболон; фуразабол (17α-метил[1,2,5] оксадиазоло[3',4':2,3]-5α-андростан-17β-ол); гестринон; местанолон; местеролон; метандиенон (17β-хидрокси-17-метиландроста-1,4-диен-3-он); метенолон; метандриол; метастерон (17β-хидрокси-2α,17α-диметил-5α-андростан-3-он); метилдиенолон (17β-хидрокси-17-метилестра-4,9-диен-3-он); метил-1-тестостерон (17β-хидрокси-17α-метил-5-андрост-1-ен-3-он); метилнортестостерон (17β-хидрокси-17α-метилестр-4-ен-3-он); метилтестостерон; метриболон (метилтриенолон, 17β-хидрокси-17- метилестра-4,9,11-триен-3-он); миболерон; норболетон; норклостебол;
______________________
1С = вещества (бел. прев.)
норетандролон; оксаболон; оксандролон; оксиместерон; оксиметолон; простанозол (17β-[(тетрахидропиран-2-ил)окси]-1’Н-пиразоло[3,4:2,3]-5α-андростан); куинболон; станозолол; стенболон; тетрахидрогестринон (17-хидрокси-18α-хомо-19-нор-17α-прегна-4,9,11-триен-3-он); тренболон (17β-хидроксиест-4,9,11-триен-3-он);
и други субстанции със сходна химична структура или подобен биологичен ефект.
б. Ендогенни** AAС, приложени екзогенно:
19-норандростендиол (естр-4-ен-3,17-диол); 19-норандростендион (естр-4-ен-3,17-дион); андростендиол (андрост-5-ен-3β,17β-диол); андростендион (андрост-4-ен-3,17-дион); болденон; болдион (андроста-1,4-диен-3,17-дион); дихидротестостерон (17β-хидрокси-5α-андростан-3-он); нандролон; прастерон (дехидроепиандростерон, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one); тестостерон;
и техни метаболити и изомери, включително, но не само:
3β-хидрокси-5-андростан-17-он; 5-андрост-2-ен-17-он; 5-андростан-3,17-диол; 5-андростан-3,17β-диол; 5-андростан-3β,17-диол; 5-андростан-3β,17β-диол; 5β-андростан-3α,17β-диол; 7-хидрокси-ДХЕА; 7β-хидрокси-ДХЕА; 4-андростендиол (андрост-4-ен-3β,17β-диол); 5-андростендион (андрост-5-ен-3,17-дион); 7-кето-ДХЕА; 19-норандростерон; 19-норетиохоланолон; андрост-4-ен-3,17-диол; андрост-4-ен-3,17β-диол; андрост-4-ен-3β,17-диол; андрост-5-ен-3,17-диол; андрост-5-ен-3,17β-диол; андрост-5-ен-3β,17-диол; андростерон; епи-дихидротестостерон; епитестостерон; етиохоланолон.
2. Други анаболни средства, включително, но не само:
Кленбутерол, селективни андроген-рецепторни модулатори (SARMs, напр. андарин и остарин), тиболон, зеранол, зилпатерол.
За целите на този раздел:
*”екзогенна” се отнася за субстанция, която нормално не може да бъде произведена от тялото по естествен начин.
**”ендогенна” се отнася за субстанция, която нормално може да бъде произведена от тялото по естествен начин.
С2. ПЕПТИДНИ ХОРМОНИ, РАСТЕЖНИ ФАКТОРИ, БЛИЗКИ СУБСТАНЦИИ И МИМЕТИЦИ
Забранени са следните субстанции и други субстанции със сходна химична структура или подобен биологичен ефект:
1. Агонисти на еритропоетиновия рецептор:
1.1. Средства, стимулиращи еритропоезата (ESAs), включително напр. дарбепоетин (dEPO); еритропоетини (ЕРО), ЕРО-Fc; ЕРО- миметични пептиди (EMP), напр. CNTO 530 и пегинезатид; GATA-инхибитори, напр. К-11706; метокси полиетилен гликол-епоетин бета (CERA); инхибитори на Трансформиращия Растежен Фактор-β (TGF-β), напр. сотатерсепт, луспатерсепт.
1.2. Нееритропоетични агонисти на ЕРО-рецептора, напр. ARA-290, asialo EPO, карбамилиран EPO.
2. Стабилизатори на хипоксия-индуциран фактор (HIF), напр. кобалт; молидустат и роксадустат (FG-4592); както и негови активатори (напр. аргон, ксенон);
3. Хорионен гонадотрофин (CG) и лутеинизиращ хормон (LH), както и освобождаващите ги фактори, напр. бусерелин, гонадорелин и леупрорелин, при мъже;
4. Кортикотрофини и освобождаващите ги фактори, напр. кортикорелин;
5. Растежен хормон (GH) и освобождаващите го фактори, включително: хормон, освобождаващ растежния хормон (GHRH) и аналозите му, напр. CJC-1295, серморелин и тесаморелин; субстанции, стимулиращи освобождаването на растежния хормон (GHS), напр. грелин и миметици на грелина, напр. анаморелин и ипаморелин; GH-освобождаващи пептиди (GHRPs), напр. алексаморелин, GHRP-6, хексарелин и пралморелин (GHRP-2).
Допълнително, забранени са следните растежни фактори:
Фибробластни Растежни Фактори (FGFs), Хепатоцитен Растежен Фактор (HGF), Инсулиноподобен Растежен Фактор-1 (IGF-1) и неговите аналози, Механо-Растежни Фактори (MGFs), Тромбоцитен Растежен Фактор (PDGF), Васкуларно-Ендотелиален Растежен Фактор (VEGF), както и всеки друг растежен фактор, повлияващ мускулния, сухожилния или лигаментния протеинов синтез/разграждане, васкуларизация, енергийно оползотворяване, регенеративен капацитет, или промяна в типа на влакната.
С3. БЕТА-2 АГОНИСТИ
Забранени са всички селективни и неселективни бета-2 агонисти, включително всички оптични изомери.
Включително, но не само:
фенотерол, формотерол, хигенамин, индакатерол, олодатерол, прокатерол, репротерол, салбутамол, салметeрол, тербуталин, вилантерол.
Изключения:
 инхалаторен салбутамол: максимален прием 1600 g за 24 часа, но не повече от 800 g за 12 ч.;
 инхалаторен формотерол: максимална приложена доза 54 g за 24 часа; и
 инхалаторен салметерол: максимален прием 200 g за 24 часа.
Наличие в урината на повече от 1000 ng/ml салбутамол или на повече от 40 ng/ml формотерол няма да се счита за терапевтична употреба на субстанцията, а за Неблагоприятен Аналитичен Резултат, освен ако спортистът докаже чрез контролирано фармакокинетично изследване, че абнормният резултат е следствие на терапевтична инхалаторно приложена доза, не по-голяма от посочената по-горе максимална доза.
С4. ХОРМОННИ И МЕТАБОЛИТНИ МОДУЛАТОРИ
Забранени са следните хормонни и метаболитни модулатори:
1. Ароматаза-инхибитори, включително, но не само: 4-андростен-3,6,17 трион (6-оксо), аминоглутетимид, анастрозол, андроста-1,4,6-триен-3,17-дион (андростатриендион), андроста-3,5-диен-7,17-дион (армистан), екземестан, форместан, летрозол, тестолактон.
2. Селективни модулатори на естрогеновия рецептор (SERMs), включително, но не само: ралоксифен, тамоксифен, торемифен.
3. Други антиестрогенни субстанции, включително, но не само: кломифен, циклофенил, фулвестрант.
4. Средства, променящи функциите на миостатина, включително, но не само миостатин-инхибитори.
5. Метаболитни модулатори:
5.1. Активатори на AMP-активираната протеин киназа (AMPK), напр. AICAR; и агонисти на пероксизом-пролифератор активирания рецептор δ (PPARδ), напр. GW 1516;
5.2. Инсулини и инсулиномиметици;
5.3. Мелдониум
5.4. Триметазидин.
С5. ДИУРЕТИЦИ И ДРУГИ МАСКИРАЩИ СРЕДСТВА
Следните диуретици и маскиращи средства са забранени, както и други субстанции с подобна химическа структура или със сходен биологичен ефект.
Включително, но не само:
 Десмопресин; пробенецид; увеличаващи плазмения обем субстанции, напр. глицерол и интравенозно приложение на албумин, декстран, хидроксиетилова скорбяла и манитол.
 Ацетазоламид; амилорид; буметанид; канренон;, хлорталидон; етакринова киселина; фуроземид; индапамид; метолазон; спиронолактон; тиазиди, напр. бендрофлуметиазид, хлоротиазид и хидрохлоротиазид; триамтерен; ваптани, напр. толваптан.
Изключения:
 Дроспиренон, памабром, очно приложение на карбоанхидразни инхибитори (напр. дорзоламид, бринзоламид).
 Локално прилагане на фелипресин при дентална анестезия.
Установяване в проба на спортист по всяко време или по време на състезание (което е приложимо) на каквото и да е количество от субстанция с определен прагов лимит (формотерол, салбутамол, катин, ефедрин, метилефедрин и псевдоефедрин), заедно с диуретик или друго маскиращо средство, ще се счита за Неблагоприятен Аналитичен Резултат, освен ако спортистът има Разрешение за Терапевтична Употреба за тази субстанция, в допълнение към издаденото за диуретика или маскиращото средство.
ЗАБРАНЕНИ МЕТОДИ
М21. МАНИПУЛИРАНЕ НА КРЪВТА И КРЪВНИТЕ КОМПОНЕНТИ
Забранени са следните:
1. Прилагането или обратното вливане в кръвоносната система на всякакво количество автоложна, алогенна (хомоложна) или хетероложна кръв, или продукти от червени кръвни телца с всякакъв произход.
2. Изкуственото подобряване на поемането, преноса или освобождаването на кислород. Включително, но не само:
Перфлуорохимикали, ефапроксирал (RSR13) и модифицирани хемоглобинови продукти, напр. кръвни заместители на хемоглобинова основа и микрокапсулирани хемоглобинови продукти, с изключение подаване на допълнителен кислород чрез инхалиране.
3. Всякаква форма на вътресъдова манипулация на кръвта или на кръвните компоненти с физически или химически способи.
М2. ХИМИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ МАНИПУЛАЦИИ
Забранени са следните методи:
1. Фалшифициране или опит за фалшифициране с цел промяна на целостта и валидността на Проби, взети по време на Допингов Контрол.
Включително, но не само:
Подмяна и/или фалшифициране на урината, напр. с протеази.
2. Интравенозни вливания и/или инжектиране на повече от 50 ml за период от 6 часа, с изключение на получени по изрично лекарско предписание по време на хоспитализация, хирургически процедури или клинични изследвания.
М3. ГЕНЕН ДОПИНГ
Забранени са следните методи, при които съществува възможност за подобряване на спортните постижения:
1. Трансферирането на полимери от или аналози на нуклеинови киселини.
2. Използването на нормални или генно-модифицирани клетки.
______________________
2М = методи (бел. прев.)
СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ,
ЗАБРАНЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ
В допълнение към определените по-горе категории субстанции (от С0 до С5 включително) и методи (от М1 до М3 включително), по време на състезание са забранени и следните категории:
ЗАБРАНЕНИ СУБСТАНЦИИ
С6. СТИМУЛАНТИ
Забранени са всички стимуланти, включително всички оптични изомери (напр. d- и l-, когато е приложимо).
Стимулантите включват:
а: Неспецифични стимуланти:
Адрафинил; амфепрамон; амфетамин; амфетаминил; амифеназол; бенфлуорекс; бензилпиперазин; бромантан; клобензорекс; кокаин; кропропамид; кротетамид; фенкамин; фенетилин; фенфлурамин; фенпропорекс; фонтурацетам [4-фенилпирацетам (карфедон)]; фурфенорекс; лисдексамфетамин; мефенорекс; мефентермин; мезокарб; метамфетамин(d-); р-метиламфетамин; модафинил; норфенфлурамин; фендиметразин; фентермин; прениламин; пролинтан.
Стимулант, който не е изрично посочен в този раздел, се счита за Специфична Субстанция.
б: Специфични стимуланти.
Включително, но не само:
4-метилхексан-2-амин (метилхексанамин); бензфетамин; катин**; катинон и аналозите му, напр. мефедрон, метедрон, α-пиролидиновалерофенон; диметиламфетамин; ефедрин***; епинефрин****(адреналин); етамиван; етиламфетамин; етилефрин; фампрофазон; фенбутразат; фенкамфамин; хептаминол; хидроксиамфетамин (парахидроксиамфетамин); изометептен; левметамфетамин; меклофеноксат; метилендиоксиметамфетамин; метилефедрин***; метилфенидат; никетамид; норфенефрин; октопамин; оксилофрин (метилсинефрин); пемолин; пентетразол; фенетиламин и производните му; фенметразин; фенпрометамин; пропилхекседрин; псевдоефедрин*****; селегилин; сибутрамин; стрихнин; тенамфетамин (метилендиоксиамфетамин); туаминохептан;
както и други субстанции със сходна химична структура или подобен биологичен ефект.
Изключения:
 Клонидин
 Производни на имидазола за локално/очно приложение и стимулантите, включени в Мониторинговата програма за 2017 г.*
*Бупропион, кофеин, никотин, фенилефрин, фенилпропаноламин, пипрадол и синефрин: Тези субстанции са включени в Мониторинговата Програма за 2017 г. и не се считат за Забранени Субстанции.
**Катин: Забранен, когато концентрацията му в урината надвишава 5 g/ml.
***Ефедрин и метилефедрин: Забранени, когато концентрацията на някое от тях в урината надвишава 10 g/ml.
****Епинефрин (адреналин): Не е забранен при локално приложение, напр. назално, офталмологично, или приложението му заедно с локални анестетици.
*****Псевдоефедрин: Забранен, когато концентрацията му в урината надвишава 150 g/ml.
С7. НАРКОТИЦИ
Забранени са: Бупренорфин, декстроморамид, диаморфин (хероин), фентанил и производните му, хидроморфон, метадон, морфин, никоморфин, оксикодон, оксиморфон, пентазоцин, петидин.
С8. КАНАБИНОИДИ
Забранени са:
 Естествени, напр. канабис, хашиш и марихуана или синтетичният Δ9-тетрахидроканабинол (ТНС);
 Канабиномиметици, напр. „Спайс”, JWH-018, JWH-073, HU-210.
С9. ГЛЮКОКОРТИКОИДИ
Забранено е пероралното, интравенозното, интрамускулното или ректалното приложение на всички глюкокортикоиди.
СУБСТАНЦИИ, ЗАБРАНЕНИ В ОПРЕДЕЛЕНИ СПОРТОВЕ
О31. АЛКОХОЛ
Алкохолът (етанолът) е забранен в долуизброените спортове, само По Време на Състезание. Наличието му ще се установява посредством анализ на издишан въздух и/или на кръв. Прагът за допинг-нарушение е 0.10 g/L концентрация на алкохол в кръвта.
● Въздухоплаване (FAI)
● Автомобилни спортове (FIA)
● Стрелба с лък (WA)
● Водомоторен спорт (UIM)
О2. БЕТА-БЛОКЕРИ
Бета-блокерите са забранени само По Време на Състезание в следните спортове, а където е посочено, са забранени също Извън Състезание:
 Стрелба с лък (WA)*
_____________________
3О = определен (бел. прев.)
 Автомобилни спортове (FIA)
 Билярд (всички дисциплини) (WCBS)
 Дартс (WDF)
 Голф (IGF)
 Спортна стрелба (ISSF, IPC)*
 Ски/сноуборд (FIS) – в следните ски дисциплини: ски скокове, ски свободен стил, ски халфпайп; в следните сноуборд-дисциплини: халфпайп, биг еър
 Подводни спортове (CMAS): апнея при постоянно тегло с или без плавници, динамична апнея с или без плавници, апнея при свободно потапяне, апнея Jump Blue, риболов с харпун, статична апнея, стрелба в цел, апнея при променливо тегло.
*Забранени също Извън Състезание
Включително, но не само:
Ацебутолол, алпренолол, атенолол, бетаксолол, бизопролол, бунолол, картеолол, карведилол, целипролол, есмолол, лабеталол, левобунолол, метипранолол, метопролол, надолол, окспренолол, пиндолол, пропранолол, соталол, тимолол.
_____________________________________
g = грам; g = микрограм; ng = нанограм;
ml = милилитър; L = литър