МС одобри Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността между половете

Одобрен е правилникът за дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете

Правителството прие Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете. Консултативният орган ще подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика в тази област. Създаването на съвета е регламентирано в Закона за равнопоставеност на мъжете и жените.
Съветът ще заседава най-малко веднъж на три месеца и ще си сътрудничи с комисии на Народното събрание, администрацията на президента, органи на законодателната и съдебната власт, областни управители, органи на местно самоуправление, юридически лица с нестопанска цел, висши училища, научни институти.


Консултативният орган ще се ръководи от министъра на труда и социалната политика. В състава му влизат заместник министър-председателите, заместник-министри от всички министерства, ръководителите на Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за бежанците, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Комисията за защита от дискриминация, Съвета за електронни медии, националния омбудсман, представители на национално представителните организации на работодателите и синдикатите, Националното сдружение на общините, на юридически лица с нестопанска цел и други организации и научни институти.
Одобрена е Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността между половете
за периода 2016-2020 г.

Намаляването на разликите в заплащането и доходите на жените и мъжете е сред основните цели в Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността между половете за периода 2016-2020 г., която правителството прие. За постигането на тази задача се предвиждат мерки за увеличаване на информираността на обществото за възможностите за обучение и повишаване на професионалната квалификация, както и действия за подобряване на баланса между половете в различните икономически сектори и професии.
Сред стратегическите цели е и повишаването на участието на жените на пазара на труда. Предвижда се да се разработят мерки за подобряване на баланса между половете в различните икономически сектори и професии. За насърчаване на равенството между половете при вземането на решения ще се разработят препоръки към бизнеса с цел делът на жените във висшия и среден мениджмънт да се повиши до 40 на сто. Стратегията включва и мерки за борба с насилието, основано на пола, както и за промяна на съществуващите стереотипи за ролята на жените и мъжете в различните сектори на обществения живот.


Основна цел на стратегията е създаването и прилагането на дългосрочна и устойчива държавна политика за постигане на равнопоставеност на половете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот на страната. Тя включва гаранции за равно третиране и равни задължения, равен достъп до ресурсите на обществото и равно участие на жените и мъжете при взимането на решения с оглед успешната им личностна и социална реализация.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"