Съдът отмени текстове от две наредби в Несебър

Крими

24-11-2016, 10:29

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Несебърските художници рисуват вечността

Разпоредбите са от Наредбата за определяне и администриране на местните такси

Бургаският административен съд отмени текстове от две наредби на Община Несебър, атакувани с протести на Окръжна прокуратура. Разпоредбите са от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност.
Оспорените норми от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър (Адм.дело №1323/2016г.) са приети при допуснати съществени нарушения. Общинският съвет не е предоставил доказателства, че проектът за Наредбата и докладът към него са били публикувани на Интернет страницата на органа на местно самоуправление, най-малко 14 дни преди внасянето му за приемане, както изисква Законът за нормативните актове /ЗНА/. По този начин заинтересованите лица са били лишени от възможността да се запознаят със съдържанието на нормите, за да изразят становища и да направят евентуално предложения по тях.
Същият порок на нормативния акт съдът отбелязва и по отношение на производството срещу чл. 84 от Наредбата за местните такси и цени на услуги Оспореният текст (Адм.дело №1233/2016 г.), заедно с доклада, не е бил публикуван в интернет преди внасянето му за обсъждане в ОБС Несебър. Освен това той противоречи на нормативен акт от по-висока степен – Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Чл. 84 въвежда такса за издаване на становище за промяна предназначението на земеделска земя в размер на 50 лв. на дка. Общинският съвет не разполага с правомощия да въвежда с наредба нови по вид такси, неустановени от закон, той определя само размера на местните такси. Съдът счита, че тези пороци от атакувания подзаконов нормативен акт са достатъчни за неговата отмяна.
Решенията могат да се обжалват с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването им на страните пред Върховния административен съд.