Спират строителството в Бедечка до промяна на ОУП и ПУП

Заповедта подлежи на обжалване

Със заповед на зам.-кмета Йордан Николов, оправомощен от кмета на община Стара Загора Живко Тодоров, е наложена пълна строителна забрана в кв.Бедечка за времето, необходимо за изменение на общия устройствен план /ОУП/ и подробния устройствен план /ПУП/, но за не повече от 2 години. На основание чл. 198, ал. 4 от ЗУТ, строителната забрана спира прилагането на влезлите в сила общи и подробни устройствени планове за частите на територията, за които се отнася.
Съгласно решение на Общински съвет Стара Загора,от 29.09.2016г., е възложено на кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП. Съгласно Техническото задание, неразделна част от решението, е предвидено изменението на ОУП да обхваща цялата територия на сегашния кв. „Бедечка“, като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в квартала и се установи зона за озеленяване в максимална степен от територията. Сега действащият ПУП за кв.Бедечка предвижда зона предимно за жилищно строителство.
В договора за изменение на ОУП за кв./парк “Бедечка” и последващо изработване на ПУП-ПРЗ за територията му има изисквания да обхваща цялата територия на действащия кв. „Бедечка“, като се предвидят територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в “Смесена устройствена зона за обществено делово и малкоетажно жилищно застрояване”, територии, попадащи в "Устройствена зона за обществено делово обслужване".
Предвид обществения интерес, се допуска предварителното изпълнение на заповедта, с цел запазване на съществуващите зелени площи и увеличаването им при възможност, като по този начин ще се подобри значително качеството на живот на старозагорци, чистотата на атмосферния въздух и на заобикалящата ни среда. Това се налага поради факта, че от влизане в сила на ПУП-а през 2012г., подадените заявленията за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в територията на кв. Бедечка сочат за засилване на интереса към застрояване. В случай, че не действа строителна забрана, която да спира прилагането на действащите планове за района е налице задължение да бъдат одобрявани инвестиционни проекти и съответно издавани на разрешения за строеж в нормативно определението срокове.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административен съд-Стара Загора в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Целият текст на заповедта е публикуван на официалния сайта на Община Стара Загора.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"