Рибите и мидите в Черно море са чисти, уверяват от МОСВ

Това показват резултатите от едногодишно наблюдение на Черно море, река Дунав, крайбрежните езера

Рибите и мидите в Черно море са чисти, уверяват от МОСВ. Общата концентрация на токсични химични елементи в черноморските и сладководни риби е под максимално допустимите граници, определени в ЕС, уверяват от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Това показват резултатите от едногодишно наблюдение на Черно море, река Дунав, крайбрежните езера - Варненско и Бургаско, както и язовир "Мандра". За проучването са подбрани местни видове риби, разпространени в големи популации, които имат най-голямо значение за хората.
Това са черноморските кефал, кая, трицона, сафрид, чернокоп, хамсия и заргана, както и сладководните - каракуда, платика, бабушка, шаран, таранка, сом, скобар, морунаж и бяла риба.
Изследвани са също и черноморски миди. Анализ на всички резултати показва, че консумацията на черноморски риби не представлява риск за човешкото здраве, подчертават учените.
Изследванията са направени по проект "Повишаване капацитета на Лабораторията по химия на храни и околна среда в Медицински университет - Варна и превръщането й в специализирана лаборатория за изследването на морски и сладководни ресурси и аквакултури".
Цел на проекта е да бъдат изследвани различни видове морски и сладководни организми като биоиндикатори за химическо замърсяване на Черно море, река Дунав и други сладководни басейни, както и да се оцени безопасността им като храна.
Чрез специална апаратура, закупена в рамките на проекта, учените са определили съдържанието на елементите арсен, кадмий, хром, мед, желязо, манган, никел, олово, цинк и живак.
Резултатите за токсични елементи показват по-високо съдържание в пробите черноморски риби в сравнение със сладководните от река Дунав и крайбрежните езера. Съдържанието на токсичните елементи в изследваните миди е по-високо от това за рибите.
За всички видове обаче учените са категорични, че получените резултати са под максимално допустимите граници, определени в ЕС. Хлорорганичните замърсители в рибите и мидите също сочат стойности под максимално допустимите за ЕС.
Подготвена за акредитиране е специализирана лаборатория за химични анализи на морски ресурси и аквакултури, отчете ръководителят на катедрата по химия проф. Мона Станчева. Изграден е и "Център за трансфер на знания и иновации", който да анализира данните и да координира връзките на лабораторията с публични, частни и неправителствени структури.