Над 200 идеи по проекта за промяна на ОУП на Стара Загора

Били са картотекирани 2700 дървета

Над 200 са заведените до крайния срок 19.01 2017 г. писмени становища, предложения и възражения относно проекта за изменение на действащия Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии на Стара Загора. Това съобщи, по време на продължилото три часа докладване и обществено обсъждане на предварителния проект, който беше изложен в продължение на месец в информационния център на Община Стара Загора, секретарят на общината Делян Иванов.

В общинската зала „П. Р. Славейков“ присъства целият Експертен съвет по устройство на територията на Община Стара Загора, зам.-кметовете Иванка Сотирова, Красимира Чахова, Янчо Калоянов, председателят на ОбС Емил Христов, гл. архитект Виктория Грозева, представители на общинската администрация, проектантския колектив, архитектурната гилдия на града, общински съветници, общественици и граждани.
Изработеният предварителен проект е за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г., в частта му за кв. „Бедечка“, в териториалния обхват - на север от ул. „Христина Морфова“, на юг от алея към предприятие „Труд“, на изток от ул. „Иван Вазов“ и на запад от ул. „Хан Тервел“.

 

„Независимо от това дали ще бъде одобрен Проектът за изменение на общия устройствен план, получилите Разрешение за строеж осем проекта за жилищно строителство в кв. „Бедечка“, ще бъдат реализирани“, това каза по време на представянето ръководителят на авторския проектантски колектив арх. Петко Еврев. Според проекта за изменение на ОУП останалата част от територията е предвидена да бъде парк.

По време на септемврийското редовно заседание на ОбС общинските съветници взеха решение за преразглеждане на Общия устройствен план на града, в частта му за кв. „Бедечка“ и Подробния устройствен план към него.

Присъстващите на обсъждането снощи защитници на съществуването на парк „Бедечка“ съобщиха, че при проведената нова паспортизация са били картотекирани 2700 дървета, а в проекта за изменение на ОУП са отбелязани 1495 броя.

Присъстващите имаха възможност, по заявено предварително желание, да направят свои изявления в рамките на три минути. Повече от половината от изказалите се бяха собственици на имоти, които не отстъпиха от желанието си да разполагат с тях както намерят за добре. Природозащитниците продължиха да настояват за спиране на строителството, запазване на зелените площи и овъзмездяване на притежателите на имоти с други подобни.

На проведеното общественото обсъждане се води писмен протокол, който ще се приложи към документацията за Експертния съвет и за Общинския съвет. 

Предстои разглеждане по целесъобразност на всички писмени становища, предложения и възражения и направените устни изказвания по време на общественото обсъждане, относно изготвения предварителен проект за изменение на действащия Общ устройствен план на Стара Загора за територията на кв./парк "Бедечка" от Общински Експертен съвет по устройство на територията.

Източник: Радио Стара Загора