Кабинетът "Герджиков" с първо редовно заседание днес

Предварителният дневен ред включва 12 точки

Първото редовно заседание на служебното правителство ще се проведе днес от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕЙНИЯ СЪСТАВ
Внася: заместник министър-председателят по социални политики и министър
на здравеопазването
2. ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОРГАНА, КОЙТО ДА УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД – СОФИЯ
Внася: министър-председателят
3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Внася: министърът на труда и социалната политика
4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №31 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.
Внася: министърът на финансите
5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА, ПО КОЯТО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ТЕХНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.
Внася: министърът на финансите
6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – СОФИЯ
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
7. ДОКЛАД ОТНОСНО ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН) НА 27 ЯНУАРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ
Внася: министърът на финансите
8. ДОКЛАД ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ПРОВЕДЕНО НА 26 И 27 ЯНУАРИ 2017 Г. ВЪВ ВАЛЕТА
Внася: министърът на правосъдието
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА 2017-2020 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика
10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика
11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №14 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПАРТНЬОРСТВО И РАЗВИТИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА АФГАНИСТАН, ОТ ДРУГА СТРАНА, И ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПАРТНЬОРСТВО И РАЗВИТИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА АФГАНИСТАН, ОТ ДРУГА СТРАНА, ОТ ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Внася: министърът на външните работи
12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-553/16 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО ВИСЯЩО ПРЕД НЕГО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №1053/2015 Г. С КАСАТОР „ТТЛ” ЕООД И С ОТВЕТНИК ПО КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНООСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА” – СОФИЯ, КЪМ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ