Служебният кабинет уволнява директора на НИМ, Божидар Димитров

Министерство на културата е обявило конкурси за трима директори - директор на Националния исторически музей, на Националния музей "Шипка-Бузлуджа", на Музея "Борис Христов"-София

Министерството на културата обяви конкурси за директори на три музея и на Националния институт за недвижимо културно наследство, показва справка на сайта на ведомството. Търси се нов директор на Националния исторически музей, на Националния музей "Шипка-Бузлуджа", на Музея "Борис Христов"-София. Кандидатите за всички длъжности да са висшисти, с образователно-квалификационна степен "Магистър".
Изискваната специалност за НИМ и за музея "Шипка-Бузлуджа" е "История и археология", за къщата-музей "Борис Христов" - "Музикално и танцово изкуство" или "Педагогика на обучението по музика".

За Националния институт за недвижимо културно наследство кандидат-директорът трябва да е с професионално направление: "Архитектура, строителство и геодезия" и предпочитана специалност: "Архитектура", "Урбанизъм".

За всички позиции се изисква минимум 5 години работа в областта на културното наследство и минимум 5 години управленски опит. Като предимства се изтъкват научна степен или академична длъжност, владеене на чужд език, компютърни умения. Сред личностните качества са посочени управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати.

Желателно е кандидатите да познават и прилагат българското законодателство в областта на опазването на недвижимото културно наследство; нормативната уредба в областта на движимите културни ценности и музейното дело. Изисква се познаване и структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения, както и комуникативна компетентност и умение за работа в екип. Очаква се кандидатите за тези управленски позиции да имат способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на културната институция, към чието ръководене се стреми кандидатът.

В едномесечен срок от публикуване на обявата - 22.02.2017 година се очаква кандидатите да представят документи в "Човешки ресурси" в Министерство на културата, бул. "Ал. Стамболийски" № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа.

Заедно с документите е необходимо да бъде представена и концепция за развитието на желаното ведомство за срок от 5 /пет/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници. В нея трябва да има анализ и оценка на състоянието и дейността на съответното ведомство и насоки за утвърждаването му.