Прекратява се концесията на летище София

Правителството прекрати процедурата за концесия на летище София

Правителството прекрати процедурата за концесия на летище София, поради наличие на обективно обстоятелство, което не е било предвидено при приемане на решението за откриване на процедурата.
Решението за прекратяване на процедурата и мотивите за приемането му ще бъдат изпратени за публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз.
Снимка на Деня

Щрихи от Плевен