НАП- Русе запозна общински служители с електронните си услуги

Парите

23-06-2017, 12:09

Снимка:

НАП- Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Владимир Койлазов със Златна значка "Русе" и званието "Почетен гражданин"

Бяха демонстрирани практическите стъпки, чрез които през интернет страницата на агенцията - www.nap.bg , да се ползват тези услуги

       Днес в офиса на НАП в Русе се състоя среща на негови експерти с компетентни лица от областната и общинските администрации в региона, които да бъдат запознати с електронните услуги на приходната администрация. Акцентът бе поставен върху услугите, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП), позволяващи  подаване по електронен път на искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения, съгласно чл. 87, ал. 10 от ДОПК от възложител по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на искане за издаване на удостоверение съгласно чл. 87, ал. 11 от ДОПК от компетентен орган по комплексно административно обслужване (КАО), както и заявяване на начините на получаване на издадените удостоверения.

      От 01.11.2016 г. НАП предоставя на клиентите си тези електронни услуги и още тогава заинтересованите администрации в региона бяха уведомени за новите възможности, но до момента в офиса в Русе има постъпили само 4 бр. заявления за достъп до тях. Затова на проведената среща със специална мултимедийна презентация бяха демонстрирани практическите стъпки, чрез които през интернет страницата на агенцията - www.nap.bg ,  да се ползват тези услуги.  Пояснено бе, че е създадена специална рубрика „Електронни услуги с КЕП за възложители по ЗОП/компетентни органи по КАО“ в секцията “За бизнеса“. В подрубриката се съдържа информация за всичките документи, свързани с предоставянето им, а в  сектора „Как може да се получи достъп до услугите“ и допълнителни разяснения за това. В раздела „За НАП“  в категорията „Административни услуги“ е публикуван техен списък, като е разделен на различни категории с номерата, под които всяка е вписана в Административния регистър на интегрираната информационна система на държавната администрация /ИИСДА/.

         В дискусията беше пояснено, че услугите може да се ползват  пряко от представляващият задълженото лице – възложител по ЗОП, или компетентен орган по КАО и/или  от упълномощени от него служители.    Това може да стане с нотариално заверено пълномощно и заповед на ръководителя на администрацията, с която определя служителите, които да извършват тези дейности и дали да имат пълен или частичен достъп.

       Целта на срещата в офиса на НАП в Русе бе областната и общинските администрации активно да използват възможността за заявяване на услугата по служебен път и да прекратят изискването на удостоверения за наличие или липса на задължения от изпълнителите по ЗОП, както и в случаите, когато това е необходимо за предоставянето на други техни услуги. Удостоверенията могат да бъдат набавени по служебен път от всички администрации с КЕП през интернет портала на агенцията. НАП е институцията, която предлага  най-много електронни услуги в страната, които целят значително облекчаване на обмена на информация между административните органи  и  по-бързо и качествено обслужване на граждани и фирми.

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен