МС: Салдото по КФП на касова основа към м. Юни е в размер на 1 746,7 млн. лева

Постъпилите приходи и помощи по КФП към юни 2017 г. са в размер на 17 481,8 млн. лв.

Министерският съвет одобри внесената от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 г.
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец юни 2017 г. е положително в размер на 1 746,7 млн. лв. (1,8% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 777,7 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 31,0 млн. лева.
Постъпилите приходи и помощи по КФП към юни 2017 г. са в размер на 17 481,8 млн. лв. Изпълнението на годишните разчети в групата на данъчните приходи е добро, като към полугодието са постъпили 51,9 на сто от данъчните приходи, планирани за цялата 2017 г. Неданъчните приходи остават близки до отчетените за първите шест месеца на 2016 г., докато при постъпленията от помощи се отчита намаление основно поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени в началото на 2016 г. разходи от ЕК към България, които са извършени в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите по предходния програмен период 2007-2013 г.
Поради тази причина общите приходи и помощи по КФП са номинално по-ниски от отчетените към полугодието на 2016 г., но ако се елиминира влиянието на европейските средства, на съпоставима база приходите по националния бюджет отчитат номинален ръст от 6,8 на сто.
Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 14 537,8 млн. лв. Съпоставено с данните към юни 2016 г., данъчните постъпления нарастват номинално със 7,8% (1 049,1 млн. лв.).
Приходите от преки данъци са в размер на 2 771,0 млн. лв. или 54,4% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 232,0 млн. лв. (9,1%).
Приходите от косвени данъци са в размер на 7 110,3 млн. лв., което е 50,7% от разчетите за годината. Съпоставено с данните към юни 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 275,6 млн. лв. (4%). Постъпленията от ДДС са в размер на 4 730,9 млн. лв. или 53,9% от планираните.
Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 375,3 млн. лв. (8,6%). Размерът на невъзстановения ДДС към 30.06.2017 г. е 64,9 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 269,8 млн. лв. (45,1% от разчетените за годината).
Постъпленията от мита са 93,2 млн. лв. или 56,1% от разчета за годината.
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 627,9 млн. лв. или 63,4% изпълнение на годишните разчети.
Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 4 028,6 млн. лв., което представлява 50,8% от разчетените за годината.
Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,3% (504,4 млн. лева).
Неданъчните приходи са в размер на 2 274,2 млн. лв., което представлява 47,8% изпълнение на годишните разчети.
Приходите от помощи са в размер на 669,8 млн. лв. или 25,3% от планираните за годината.
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2017 г. възлизат на 15 735,1 млн. лв., което е 42,8% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2016 г. бяха в размер на 14 638,7 млн. лева.
Нарастването на разходите спрямо края на месец юни 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и по-високите разходи за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 г. Независимо от номиналното увеличение на разходите спрямо същия период на предходната година, съпоставено с разчетите за годината изпълнението на разходите към полугодието се развива в рамките на планираните със ЗДБРБ за 2017 г. средства.
Нелихвените разходи са в размер на 14 812,4 млн. лв., което представлява 42,9% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юни 2017 г. са в размер на 13 958,8 млн. лв. (49,3% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 853,6 млн. лв. (13,8% от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 434,4 млн. лв. или 52,5% от планираните за 2017 година.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2017 г. от централния бюджет възлиза на 488,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.
Размерът на фискалния резерв към 30.06.2017 г. е 13,2 млрд. лв., в т.ч. 12,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен