Броят на изселниците от областта е повече от този на заселените

852 добруджанци за емигрирали в чужбина

През 2016 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 96 014 лица, от които 44.5% мъже и 55.5% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) - 18 397 (19.2%). Сред тях 275 (1.5%) са от област Добрич. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София - 9.4%, Благоевград - 7.0%, и Пловдив - 6.0%.

През 2016 г. жителите на област Добрич, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 2 542 души. От тях, 1 246 лица са се преселили в населено място от областта. Сред тях 540 са мъже и 706 са жени, съобщават от ТСБ в Добрич.

В границите на областта, най-голямо териториално движение има по направлението „село - град“ (41.0%). Значително по-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията „град - село“ (29.9%), „село - село“ (19.5%) и „град - град“ (9.6%). При преселванията в рамките на областта най-голям е броят и относителният дял на изселените и заселените от и в община Добрич- град.

Общият брой на изселените, които са напуснали областта, преселвайки се в други области на страната е 1 296. От тях 543 са избрали за ново местоживеене област Варна. Както в предходни години, така и през 2016 г. област Варна, заедно с област София (столица), са с най-големи относителни дялове в миграционния поток, насочен извън област Добрич.

Сред всички лица от област Добрич, сменили своето местоживеене през 2016 г. (в рамките на областта и в страната), с най-голям относителен дял са тези, във възрастовата група 20 - 29 години, следвани от лицата от 30 до 39 години  и от 10 до 19 години.

В област Добрич броят на заселените е 2 549, а броят на изселените - 3 394.

През 2016 г. жителите на другите 27 области от страната, заселели се в област Добрич са 858. От тях 31.5% са от област Варна, а 12.0% - от област София (столица).

През 2016 г. лицата, които са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Добрич в чужбина, или емигрантите, са 852. Най - желани дестинации за емиграция от жителите на област Добрич са Германия -176q  Великобритания -153 и Испания - 119.

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в област Добрич, или потокът на имигрантите, включва завърналите се български граждани, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване на територията на областта. През 2016 г. техният брой е 445.

През 2016 г. в страната 21 241 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Най-висок е делът на имигрантите от Турция, Руската федерация и Украйна . В област Добрич имигрантите запазват тенденцията в страната да са от Турция -125, Руската федерация -113 и Украйна - 36.