МЕ предлага за обсъждане облекчения на административната тежест

С предложения проект на Тарифа се дава възможност потребителите да подават по електронен път някои заявления

Във връзка с приемането на Закона за енергийната ефективност и решението на Министерския съвет за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса (т. 30 от Протокол №28 от заседанието на МС на 28.06.2017 г.), в Агенцията за устойчиво енергийно развитие бе извършен преглед на предоставяните услуги и регулаторни режими.
С предложения проект на Тарифа се дава възможност потребителите да подават по електронен път заявления за:
* издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергията, произведена от възобновяеми източници;
* вписване в регистрите на лицата, извършващи дейности за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, както и на лицата, извършващи дейности по обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
* промени във вписаните обстоятелства.
Осигуряването на възможност за подаване на посочените документи по електронен път ще намали административната тежест за заинтересованите лица.
 
Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се правят в законоустановения срок на адрес: [email protected].